Aktuellt

Försvarsutskottet vill ha översyn av regional civil-militär samverkan

Publicerad: 16 februari 2017 klockan 15.25

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över den regionala civil-militära samverkan. Utskottet vill också att regeringen gör en översyn av hur Försvarsmaktens behov av övnings- och skjutfält kan tillgodoses. 

En av Försvarsmaktens uppgifter är att hjälpa det övriga samhället vid allvarliga olyckor och kriser i fredstid. När det gäller organisationen av den civil-militära samverkan konstaterar försvarsutskottet att vissa åtgärder redan har vidtagits för att Försvarsmakten ska ingå i krisberedskapens strukturer. Försvarsutskottet anser att det är viktigt att arbetet med att förbättra samverkan på det regionala planet fortsätter och intensifieras. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över den regionala civil-militära samverkan. Det handlar om en generell översyn av Försvarsmaktens stöd till samhället, en samlad översyn av samordningen av civila och militära krigsplaceringar och en översyn av de regionala stabernas funktioner och uppgifter så att de synkroniseras mot länsstyrelsernas.

Utskottet vill se över tillgången till skjutfält och övningsområden

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över hur Försvarsmaktens behov av övnings- och skjutfält kan tillgodoses. Utskottet menar att utdragna miljöprövningsprocesser riskerar att försämra Försvarsmaktens möjlighet till kvalificerade övningar. I synnerhet vid geografiskt utsatta platser bedömer utskottet att dröjsmålen medför en risk för Försvarsmaktens verksamhet. Översynen bör även behandla möjligheterna att öka intensiteten i verksamheten på skjutfält och i övningsområden vid ett försämrat säkerhetsläge.

Förslagen om översyner grundar sig i motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Regeringspartierna reserverar sig

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig och säger nej till förslagen om översyner. De menar att de åtgärder som har genomförts på dessa områden är tillräckliga.

Utskottet vill klargöra försvarsmusikens uppgift

Försvarsutskottet anser att regeringen bör klargöra för Försvarsmakten att försvarsmusikens uppgift, utöver att medverka i statsceremonier, även är att medverka nationellt och internationellt i förbandsspelningar och konserter för det civila samhället. Utskottet föreslår att riksdagen kräver att regeringen ska klargöra bredden i försvarsmusikens uppdrag för Försvarsmakten. Förslaget grundar sig i en motion från Vänsterpartiet.

De tre musikkårer som har heltidsarbetande musiker är Arméns musikkår i Stockholm, Livgardets dragonmusikkår i Kungsängen och Marinens musikkår i Karlskrona.

Kontaktperson för media

Maria Björkman, föredragande i försvarsutskottet, telefon 08-786 41 50, e-post maria.bjorkman@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 2 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU6 Militära frågor (publiceras den 27 februari)