Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 15 februari 2017 klockan 11.11

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 17 februari. Några av de frågor som ska diskuteras är direktiv mot skatteundandraganden, EU-förteckning över länder som inte är samarbetsvilliga på skatteområdet och bestämmelser om stärkt konsumentskydd.

Tid: Fredagen den 17 februari klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Ekofinrådet väntas besluta om direktiv mot skatteundandraganden

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 21 februari.

Vid mötet väntas rådet fatta beslut om direktiv om skatteundandraganden när det gäller så kallade hybrida missmatchningar i förhållande till tredje länder. Hybrida missmatchningar är när skillnader i länders skatteregler för företag och finansiella instrument utnyttjas för att uppnå lägre beskattning eller att helt undvika att betala skatt.

Rådet väntas också

  • få en lägesrapport om och diskutera en EU-förteckning över länder och andra skattejurisdiktioner som inte är samarbetsvilliga på skatteområdet
  • fatta beslut om ansvarsfrihet för kommissionen när det gäller genomförandet av EU:s budget 2015, samt besluta om riktlinjer för EU:s budget för 2018
  • godkänna att slutbehandlingen av EU:s gemensamma riktlinjer inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer i Baden-Baden den 17–18 mars 2017 sker på kommitténivå.

Konkurrenskraftsrådet väntas komma överens om stärkt konsumentskydd

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) och statssekreterare Eva Lindström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för konkurrenskraft den 20 februari.

Vid mötet väntas rådet enas om ett förslag som syftar till att stärka konsumentskyddssamarbetet inom EU. Ministrarna väntas också diskutera åtgärder för att hjälpa nystartade EU-företag att växa.

Vid mötet hålls den årliga konkurrenskraftsavstämningen. Fokus den här gången är immateriella tillgångar. Rådet väntas även få en lägesrapport om kommissionens förslag om ändrade regler för godkännande av motorfordon samt nya bestämmelser om marknadstillsyn av desamma. Kommissionens förslag till årlig tillväxtöversikt ligger till grund för den diskussion som ska föras med fokus på offentlig upphandling.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se