Aktuellt

Ännu fler arbetsuppgifter bör tas bort från polisen

Publicerad: 14 december 2017 klockan 11.22

Regeringen föreslår att vissa av polisens uppgifter som rör djur ska flyttas till länsstyrelserna. Justitieutskottet säger ja till förslaget men vill att polisens verksamhet ska renodlas ännu mer. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att senast den 1 mars 2018 återuppta utredningen om renodling av polisens arbete.

Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen som innebär att vissa uppgifter på djurområdet som i dag är polisens ansvar men som inte kräver polisens befogenheter och kompetens ska flyttas över på länsstyrelserna. Det gäller exempelvis att omhänderta vanvårdade djur enligt djurskyddslagen samt flera uppgifter enligt tillsynslagen över hundar och katter, till exempel att omhänderta vanvårdade hundar och meddela beslut om att en hund ska ha koppel eller munkorg vid bristande tillsyn.

Justitieutskottet ser positivt på regeringens förslag och föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Fler arbetsuppgifter bör tas bort

Utskottet anser dock att arbetet med renodling måste fortsätta. Andra uppgifter som skulle kunna vara aktuella för att tas bort från polisen är vissa tillstånds- och tillsynsärenden och passhantering.

Utskottet har vid flera tidigare tillfällen framhållit hur viktigt det är att förstärka polisens kärnverksamhet och att renodla polisens arbetsuppgifter. I april 2016 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att återuppta utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter. Utskottet konstaterar att regeringen nu uppger att arbete kring tidigare tillkännagivanden pågår. Den aktuella utredningen har emellertid inte återupptagits. Regeringen har inte heller, såvitt känt, vidtagit några åtgärder för att ytterligare renodla polisens verksamhet på andra områden än djurskydd, omhändertagande av berusade personer och transporter av frihetsberövade.

Ny uppmaning om att återuppta utredning

Därför vill justitieutskottet att riksdagen ännu en gång uppmanar regeringen att återuppta utredningsarbetet. Mot bakgrund av regeringens behandling av tidigare tillkännagivanden bör ett nytt tillkännagivande komma med en tidsfrist om att utredningen ska ha återupptagits senast den 1 mars 2018. Bakom förslaget till tillkännagivande finns motionsförslag från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Invändningar mot förslaget till tillkännagivande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivande. Partierna håller med om att polisens verksamhet bör renodlas men anser inte att det finns anledning att göra ännu ett tillkännagivande i frågan. De aktuella lagförslagen är ett led i att tillgodose de tidigare tillkännagivandena och regeringen har också redovisat att tillkännagivandena ännu inte är slutbehandlade.

Kontaktperson för media

Karolina Hermansson, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 54 41, e-post karolina.hermansson@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Preliminärt datum för debatt och beslut är den 24 januari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU6 Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet (publiceras den 14 december)