Aktuellt

IPU-möte med fokus på minskad ojämlikhet

Publicerad: 7 april 2017 klockan 10.34

Den 1–5 april ägde Interparlamentariska unionens (IPU) 136:e församling rum i Dhaka, Bangladesh. Talman Urban Ahlin ledde en riksdagsdelegation till mötet som samlade parlamentariker och talmän från 126 länder.

Delar av den svenska delegationen vid ett besök på en textilfabrik.

Delar av den svenska delegationen vid ett besök på en textilfabrik. Foto: Riksdagsförvaltningen

Vid vårförsamlingen i Dhaka deltog 1206 personer, varav 607 parlamentariker samt 82 talmän eller vice talmän. IPU:s församling välkomnade två nya medlemsländer; Tuvalu och Centralafrikanska republiken.

Resolution om hotande svält i Jemen

IPU-församlingen antog en resolution om ett särskilt brådskande ämne, ”Emergency item”, om den hotande svälten och torkan i Jemen och delar av Afrika. IPU:s medlemsländer kom överens om att lägga tryck på sina respektive regeringar på hemmaplan och FN för att öka det ekonomiska stödet till de drabbade områdena.

En polariserad diskussion om staters suveränitet kontra skydd för mänskliga rättigheter som initierats av Cypern och Ryssland uppenbarade en splittring mellan delegationer från väst och öst. Frågan gällde möjligheten till ingripande i staters inre angelägenheter vid allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som exempelvis folkmord. Krister Örnfjäder (S) och Kalle Olsson (S) debatterade frågorna i utskottet. En resolution antogs men den svenska delegationen var bland dem som reserverade sig.  

Generaldebatt med fokus på utsatta grupper

Generaldebatten handlade om att minska ojämlikheten inom och mellan länder, med särskilt fokus på utsatta grupper som barn, kvinnor och fattiga. Talman Urban Ahlin berörde i sitt huvudanförande betydelsen av frihandel som ett verktyg i kampen mot fattigdom och ojämlikhet. Men, påminde han, den ekonomiska tillväxten måste komma alla till godo. Det är därför politiken också behövs för att kunna fördela resurserna och minska klyftorna.

Utöver IPU-församlingens möten höll talmannen en rad bilaterala möten med talmanskollegor; Bangladesh talman Shirin Sharmin Chaudhury, Georgiens talman Irakli Kobakhidze, Mongoliets talman Miyegombo Enkhbold och Sydkoreas talman Chung Sye Kyun. Dessutom hade han överläggningar med Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina, utrikesminister Abul Hassan Mahmud Ali och handelsminister Tofail Ahmed.

Ledamöternas arbete under sessionen

Anti Avsan (M), ordförande för IPU:s permanenta kommitté för FN-frågor, ledde möten bland annat om de nya hållbarhetsmålen och hur parlamenten arbetar med att implementera dessa samt om huvudtemat för FN:s högnivåmöte i juli; hur fattigdom ska bekämpas.

Kvinnors situation har präglat stora delar av sessionen i Dhaka. Monica Green (S) pekade i sitt anförande på vikten av att särskilt värna flickors och unga kvinnors hälsa eftersom den gruppen är mer utsatt än många andra. Hon manade till ett mer feministiskt förhållningssätt i frågan.

Teres Lindberg (S) och Johanna Jönsson (C) stod bakom ett anförande som manade till att inkludera kvinnor i finansiella sammanhang. Att utestänga kvinnor från stora delar av ekonomin är säga nej till ekonomisk utveckling och ekonomisk tillväxt. En resolution antogs om ökat internationellt samarbete kring Agenda 2030-målen, med särskild tonvikt på inkluderingen av kvinnor som katalysator för ekonomisk utveckling.

Fältbesök hos biståndsprojekt

Den svenska delegationen gjorde ett fältbesök i östra Bangladesh hos ett svenskfinansierat biståndsprojekt för klimatanpassning, resiliens och vatten. Delegationen besökte även en textilfabrik och mötte oberoende fackföreningar och ett ILO-projekt med svenskt stöd. Delegationen träffade också UN Women och bangladeshiska organisationer och diskuterade arbetet med jämställdhet, kvinnors rättigheter och mäns våld mot kvinnor. Även ursprungsbefolkningen i landet och situationen för rohingya-flyktingar diskuterades. Besök i Högsta domstolen i Bangladesh och hos polischefen i Dhaka ingick också i den svenska delegationens program.

Den svenska riksdagsdelegationen bestod, utöver talman Urban Ahlin, av IPU-delegationens ordförande Krister Örnfjäder (S), förste vice ordförande Anti Avsan (M), andre vice ordförande Monica Green (S), Teres Lindberg (S), Kalle Olsson (S) samt Johanna Jönsson (C).  

IPU – Interparlamentariska unionen

Interparlamentariska unionen, IPU, är en global organisation för självständiga staters parlament. Den grundades för mer än hundra år sedan i syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. IPU bildades 1889 och antalet medlemmar har mer än fördubblats under de senaste trettio åren. Bland organisationens uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och verka för de parlamentariska institutionernas utveckling. Att hjälpa till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament är en ständigt växande del av IPU:s verksamhet.

Dokument

Kontaktperson för media