Aktuellt

Skolundervisning bör inte vara könsuppdelad

Publicerad: 27 april 2017 klockan 11.00

Utbildningsutskottet tycker att skollagen bör skärpas för att motverka könsuppdelad undervisning i skolan. Utskottet anser också att de nationella proven bör bli digitala och rättas centralt. Om detta handlar två tillkännagivanden som utbildningsutskottet föreslår att riksdagen riktar till regeringen. S, MP och V reserverar sig.

Det fria skolvalet och den mångfald av skolor och inriktningar som finns att välja mellan bygger på att alla skolor står upp för och följer den skollag och värdegrund som riksdagen har beslutat om. Utbildningsutskottet vill att lagen ska ses över och skärpas så att det inte råder några tvivel om att huvudregeln är att undervisningen inte ska vara könsuppdelad. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Förslaget bygger på motionsförslag från Moderaterna och Liberalerna.

Nationella prov bör digitaliseras

Utbildningsutskottet vill också att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om nationella prov. I sammanhanget vill utskottet lyfta fram att flera undersökningar under senare år, av till exempel Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (SCB), har pekat på att lärares arbetsbelastning är alltför hög och har ökat över tid. Utskottet vill säkerställa att digitala och centralt rättade nationella prov införs för att lätta på lärares arbetsbelastning och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Förslaget bygger på motionsförslag från Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Utbildningsutskottet lämnade sina förslag till tillkännagivanden i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om skolväsendet.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivanden. S och MP vill inte föregripa Skolverkets pågående arbete med ett uppdrag från regeringen, som bland annat handlar om att säkerställa att den värdegrund som anges i läroplanerna inbegriper att skolan ska organisera undervisningen så att könsuppdelning regelmässigt och över tid inte är tillåtet. V anser att det i vissa fall kan finnas ett värde i att dela upp undervisningen, till exempel för att stärka flickor med självförsvarskurser. Partierna tycker inte att något tillkännagivande behövs om könsuppdelad undervisning.

De tre partierna vill inte heller att riksdagen riktar ett tillkännagivande om digitala och centralt rättade nationella prov utan pekar bland annat på att regeringen planerar att lämna en proposition om ett digitaliserat provsystem för likvärdig och rättssäker kunskapsbedömning.

Kontaktperson för media

Amelie Andersson, handläggare utbildningsutskottet, telefon 08-786 59 77, e-post amelie.andersson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 4 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU17 Skolväsendet – grundläggande om utbildningen (publiceras den 28 april)