Aktuellt

Patienters ställning i vården bör stärkas

Publicerad: 25 april 2017 klockan 11.55

Patientens ställning i sjukvården borde stärkas. Regeringen bör därför ta initiativ till en översyn av patientlagen, anser socialutskottet. Regeringen borde också återkomma till riksdagen med förslag om att utveckla vårdvalet. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i två tillkännagivanden.

2015 infördes patientlagen vars syfte är att stärka och tydliggöra patienternas inflytande i den egna vården. Bland annat har alla patienter enligt lagen rätt till att få information om sitt sjukdomstillstånd, olika behandlingsalternativ och information om när vården kan ges. Patienten ska också själv ha möjlighet att välja utförare inom den hälso- och sjukvård som finansieras med skattemedel.

Regeringen bör se över patientlagen

Myndigheten Vårdanalys presenterade i mars en rapport om hur patientlagen fungerat i praktiken. Rapporten visar att patientens faktiska ställning försvagats på de områden som handlar om tillgänglighet, information och delaktighet. Enligt Vårdanalys känner patienter sällan till vårdens skyldigheter och vården har svårt att omsätta lagen i praktiken.

Socialutskottet konstaterar att lagen hittills inte fungerat så som det var tänkt. Utskottet tycker därför att regeringen ska ta initiativ till en översyn av patientlagen för att stärka patienternas ställning och återkomma till riksdagen. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Tillkännagivandet bygger på motioner från Moderaterna.

Vårdvalet borde utvecklas

Sedan 2010 är det obligatoriskt för alla landsting och regioner att ha vårdval inom primärvården för sina medborgare. Vårdvalet innebär bland annat att alla fritt får välja vilken vårdcentral de vill gå till och att alla har rätt till en fast läkarkontakt. Inom den specialiserade öppenvården är vårdvalet dock frivilligt för landstingen och regionerna. Det har därför införts i olika omfattning. Flest införda vårdval finns i Stockholms läns landsting och landstinget i Uppsala län. Utskottet tycker att vårdval i den specialiserade öppenvården ska vara en rättighet för alla medborgare oavsett var i landet de bor. Utskottet tycker därför att vårdvalet i den specialiserade öppenvården borde utvecklas. Socialutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med förslag om det här till riksdagen. Uppmaningen är ett tillkännagivande som bygger på motionsförslag från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker inte att de två tillkännagivandena behövs. De tre partierna tycker att det är viktigt att patientens ställning inom vården stärks men utgår från att regeringen redan analyserar hur detta skulle kunna lösas. När det gäller en utveckling av vårdvalssystemet inom den specialiserade öppenvården håller inte S, MP och V med utskottsmajoriteten. Partierna anser att det finns ett tydligt storstadsperspektiv i förslaget och att en eventuell lagstiftning på området skulle vara ett alltför stort grepp i det kommunala självstyret. S, MP och V reserverar sig därför mot utskottets förslag om två tillkännagivanden.

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 57 48, e-post kirsten.dieden@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 10 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor (publiceras den 5 maj)