Aktuellt

Ja till tonnagebeskattning inom sjöfarten

Publicerad: 22 september 2016 klockan 11.17

Kvalificerade rederier ska kunna välja mellan vanlig bolagsbeskattning och tonnagebeskattning. Det menar skatteutskottet som föreslår att riksdagen i stora delar säger ja till regeringens förslag. Dock föreslår utskottet några ändringar i förslaget som bättre stämmer överens med ett beslut från EU-kommissionen.

I Sverige betalar rederier bolagsskatt på sin vinst likt andra företag. Men för att öka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och öka andelen svenskflaggade fartyg har regeringen föreslagit att ett system med tonnagebeskattning ska införas i Sverige. Tonnagebeskattning skulle bland annat innebära att skatteregler får mindre betydelse för rederiernas investeringsbeslut.

Utskottet välkomnar tonnagebeskattning

Tonnagebeskattning innebär att rederiernas inkomst bestäms schablonmässigt utifrån fartygens last- och passagerarkapacitet, fartygens tonnage. Bolagen betalar alltså skatt utifrån sitt faktiska tonnage, oberoende av vilka vinster och förluster som finns i verksamheten. Skatteutskottet välkomnar ett system med tonnagebeskattning då det finns ett brett stöd i riksdagen för detta. Efter att regeringen lämnat sitt förslag till riksdagen har dock EU-kommissionen motsatt sig vissa delar och därför föreslår skatteutskottet en del förändringar i regeringens förslag.

EU-kommissionen har granskat förslaget

Regeringens förslag innebär att kvalificerade rederier kan välja om de vill fortsätta med bolagsbeskattning eller om de vill byta till tonnagebeskattning. För att räknas som kvalificerat och därmed kunna godkännas för tonnagebeskattning måste rederiet ha sin ledning i Sverige. En viss andel i företagets flotta skulle dessutom enligt regeringens förslag behöva vara svenskflaggad.

Tonnageskatten ses som ett statligt stöd och utifrån det har EU-kommissionen granskat den svenska regeringens förslag. I augusti godkände kommissionen förslaget i huvudsak men med några villkor. EU-kommissionen påpekade bland annat att kravet på att en viss andel av fartygen ska vara svenskflaggade måste ändras till krav på registrering i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det för att främja EU:s gemensamma sjöfartsintressen.

Skatteutskottet föreslår ändring i regeringens förslag

Efter kommissionens utlåtande i augusti har skatteutskottet frågat Finansdepartementet, Sjöarbetsmarknadens parter och Skatteverket vad de tycker om EU-kommissionens besked. Skatteutskottet har därefter kommit fram till att ett system av tonnagebeskattning kommer skapa goda förutsättningar för att återigen få en stor svensk flotta under svensk flagg. Det trots att det inte finns ett uttryckligt krav om att en viss andel av flottan ska ha svensk flagg. Sjöarbetsmarknadens parter har dessutom uppgett att de kommer att ta ansvar för att fler rederier väljer svensk flagg när tonnagebeskattningen införs. Skatteutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till att införa ett system med tonnagebeskattning men med de förändringar som EU-kommissionens beslut för med sig. För att Skatteverket ska ha möjlighet att hinna administrera ansökningar föreslår utskottet också vissa övergångsbestämmelser för beskattningsåret 2017.

Systemet kommer att utvärderas

Systemet med tonnagebeskattning ska utvärderas, bland annat för att undersöka om andelen svenskflaggade fartyg verkligen ökar i och med tonnagebeskattningen.

Utskottet föreslår att de nya reglerna börjar gälla den 20 oktober 2016.

Kontaktperson för media

Mikael Pyka, föredragande i skatteutskottet, telefon 08- 786 57 78, e-post mikael.pyka@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 28 september 2016. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande Ett svenskt tonnagebeskattningssystem 2016/17:SkU6 (publiceras den 23 september)