Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 5 oktober 2016 klockan 14.29

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 7 oktober. Några av de frågor som ska diskuteras är klimatfinansiering, vidarebosättning och kompetensagenda för Europa.

Tid: Fredagen den 7 oktober klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Ekofinrådet väntas diskutera klimatfinansiering

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 11 oktober.

Vid mötet väntas rådet anta slutsatser inför klimatkonferensen COP22, som hålls i Marrakesh, Marocko. Slutsatserna väntas beskriva dels EU:s arbete och ambition med klimatfinansiering generellt, dels EU:s arbete med genomförandet av Parisavtalet mer specifikt. Rådets slutsatser utgör tillsammans med rådsslutsatserna som Miljörådet antog den 30 september EU:s mandat under COP22-mötet.

Rådet väntas också

 • diskutera genomförandet och erfarenheter av den europeiska planeringsterminen 2016, som är EU:s verktyg för att samordna den ekonomiska politiken inom EU.
 • få information om och diskutera kommissionens rapport om hälsovårdssystem och finanspolitisk hållbarhet.

Diskussion om system för vidarebosättning väntas i rådet för rättsliga och inrikes frågor

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 13-14 oktober.

Vid mötet väntas rådet diskutera ett förslag om ett EU-gemensamt system för vidarebosättning. Förslaget innebär en mer sammanhållen handläggningsprocess. Dessutom föreslås förutom flyktingar och skyddsbehövande även internflyktingar kunna omfattas av vidarebosättning.

Rådet väntas också

 • få en lägesrapport om arbetet med att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet.
 • diskutera förslagen till Eurodac-förordning och förordning om EU:s asylbyrå.
 • få lägesrapporter om förslaget om systematiska kontroller vid EU:s yttre gränser och inrättande av ett in- och utresesystem.
 • diskutera den nuvarande situationen på migrationsområdet och följa upp genomförandet av uttalandet mellan EU och Turkiet.
 • få en lägesrapport om genomförandet av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning.
 • få en lägesrapport om utvecklingen av Schengens informationssystem.
 • få en lägesrapport från EU-kommissionen om Etias, ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd.
 • få en lägesrapport om högnivåexpertgruppen för informationssystem och interoperabilitet.
 • diskutera förslaget om inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet och besluta om en partiell allmän inriktning.
 • få en lägesrapport om och diskutera förslaget om hur bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen ska bekämpas.

Rådet för jordbruk och fiske väntas fatta beslut om fiskekvoterna för Östersjön för 2017

Statssekreterare Elisabeth Backteman ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 10 oktober.

Vid mötet väntas rådet

 • enas om en överenskommelse om fastställande av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön.
 • diskutera ståndpunkter inför EU:s och Norges årliga samråd om fiskemöjligheter och vissa övriga regler för fisket.
 • diskutera ICCAT:s kommande årsmöte.
 • få information om och diskutera förslag om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av vissa förordningar på jordbruk- och fiskeområdet.

Rådet för sysselsättning och socialpolitik väntas diskutera en ny kompetensagenda för Europa

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för sysselsättning och socialpolitik den 13 oktober.

Vid mötet väntas rådet diskutera EU-kommissionens förslag om en kompetensagenda för Europa. Avsikten med kompetensagendan är bland annat att uppnå hållbara arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft.

Rådet väntas även godkänna ett yttrande från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd om EU-kommissionens initiativ att inrätta en europeisk pelare för sociala rättigheter.

Rådet väntas också

 • anta en allmän riktlinje om förslaget om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering av carcinogener.
 • enas om en överenskommelse om direktivet om genomförande av avtalet mellan Cogeca, ETF och Europêche om genomförandet av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg.
 • godkänna rapporter från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd inom ramen för den europeiska planeringsterminen 2017.
 • få information om förberedelserna inför det kommande sociala trepartstoppmötet i oktober samt få en lägesrapport om ett uttalande om nystarten för den sociala dialogen.
 • diskutera och få information om uppföljning av vissa sysselsättningsrelaterade frågor såsom genomförandet av rekommendationen om långtidsarbetslöshet, genomförandet av Ungdomssysselsättningsinitiativet samt Nätverket för offentliga arbetsförmedlingar.
 • anta slutsatser om revisionsrättens rapport om EU:s politiska initiativ och ekonomiska stöd till integrering av romer.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon: 08-786 66 57, 070-586 66 57, e-post: johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se