Aktuellt

Bredband ger ekonomisk tillväxt

Publicerad: 28 oktober 2016 klockan 10.53

Det finns tydliga samband mellan tillgång till bredband och ekonomisk tillväxt. Det framgår av en ny rapport om it-infrastruktur som trafikutskottet tagit fram.

Tillgången till snabbt bredband i Sverige är bra i jämförelse med andra länder och den snabba utbyggnaden av nät gör att täckningen och kapaciteten blir allt bättre. Men skillnaderna inom landet är stora. Konsumenter vittnar fortfarande om att det på många ställen fungerar dåligt att ringa och surfa i näten. Dessutom förändras användarnas behov och krav snabbt.

Sverige måste vara väl rustat för framtidens e-samhälle, och trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor vill med den aktuella rapporten fånga hur den infrastruktur som ger tillgång till mobiltelefoni och internet växer fram. Med tanke på den snabba utvecklingen vill gruppen också diskutera hur den infrastruktur som i dag planeras kommer att motsvara framtidens behov och användarvanor.

Nya vanor och behov höjer kraven

Enligt rapporten kommer framtidens it att präglas av ständig uppkoppling och användare kommer att producera stora mängder information. Det ställer höga krav på kapaciteten. Trafikutskottets arbetsgrupp konstaterar att Sverige haft ambitiösa mål för tillgång och kvalitet på it-infrastrukturen men att det inte är självklart att målen för den framtida it-infrastrukturen är tillräckligt högt satta. Det är viktigt att riksdagen följer den fortsatta utvecklingen.

Samband mellan bredband och tillväxt

I studien framkommer att forskningen visar tydliga samband mellan tillgång till bredband och ekonomisk tillväxt. Likaså kan forskningen visa att de potentiella nyttorna är mycket stora på lång sikt. Arbetsgruppen vill därför i utgångspunkt med studiens resultat särskilt framhålla behovet av tillgång till bredband med hög hastighet i hela landet.

Driftsäkerhet viktigt

Den mobila telefonin och internet byggs allt mer upp kring en gemensam infrastruktur samtidigt som analoga alternativa kommunikationskanaler avvecklas. Arbetsgruppen ser med särskild oro på att det finns en risk för att delar av landet kan bli avskurna från internet och mobiltelefoni på grund av en skada i näten. Därför är det av största vikt att driftsäkerhetsarbetet framöver anpassas till den tekniska utvecklingen.

Dokument

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR1 It-infrastrukturen – i dag och i framtiden

Ledamöter

Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor har följande ledamöter:

Kontaktpersoner för media