Aktuellt

Nej till regeringens förslag om förbud mot utfodring av vilt

Publicerad: 20 oktober 2016 klockan 12.47

Mål i domstol om jakt efter björn, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag. Utskottet föreslår dock att riksdagen säger nej till regeringens övriga förslag i fråga om utfodring av vilt. Utskottet föreslår även att två tillkännagivanden, uppmaningar, riktas till regeringen.

Varje år orsakar vilt som till exempel vildsvin och hjort omfattande skador på jordbruk och skogsbruk. Vilt är också ofta inblandade i trafikolyckor. Regeringen vill nu försöka begränsa dessa skador genom att reglera utfodringen av vilt. Regeringen föreslår bland annat att regeringen eller ansvarig myndighet ska kunna besluta om ett generellt förbud mot eller villkor för utfodring av vilt.

Utskottet tycker regeringen går för långt

Miljö- och jordbruksutskottet håller med om att det finns skäl att reglera utfodring av vilt. Utskottet tycker dock att regeringens förslag går alltför långt och att det riskerar att skapa problem för stora delar av viltvården. Utskottet anser inte att en reglering bör utformas som ett generellt förbud mot utfodring med möjlighet till undantag. Utskottet tycker i stället att utfodring generellt sett ska vara tillåtet, men att det i enskilda fall ska kunna förbjudas. Förbud ska kunna beslutas när andra lösningar inte är möjliga eller när det går att påvisa en påtaglig skada. På så sätt skulle ett förbud kunna omfatta ett visst område och vara tidsbegränsat.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens lagförslag i denna del och riktar ett tillkännagivande till regeringen om det här. Enligt utskottet bör regeringen återkomma med nya lagförslag i frågan som går mer i linje med utskottets synpunkter.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller inte med utskottsmajoriteten utan reserverar sig mot utskottets förslag i denna del.

Regeringen bör återkomma om kameraövervakning av vilt

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår ytterligare ett tillkännagivande till regeringen. Bakgrunden är att riksdagen förra året uppmanade regeringen att överväga att införa ett undantag från tillståndsplikten när det gäller kameraövervakning av vilt.

Regeringen anser dock inte att det i nuläget finns förutsättningar att gå vidare med ett förslag i frågan. Enligt regeringen krävs ytterligare överväganden och regeringen vill därför överväga frågan vidare inom ramen för en översyn av kameraövervakningslagen. Miljö- och jordbruksutskottet delar inte regeringens bedömning. Utskottet anser att regeringen snarast bör gå riksdagens tidigare beslut till mötes och återkomma med ett förslag om att ersätta tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt med ett anmälningsförfarande. Ett sådant förslag skulle innebära att kameraövervakningen under vissa förutsättningar endast skulle behöva anmälas, och att det i dessa fall inte skulle krävas ett tillstånd.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag i denna del.

Ja till krav på snabb handläggning i domstol

Mål i domstol om jakt efter vissa rovdjur ska handläggas skyndsamt. I dag finns inte någon sådan bestämmelse i jaktlagen och därför föreslår regeringen en ändring i lagen. Miljö- och jordbruksutskottet i sin helhet håller med regeringen i den här frågan och föreslår därför att riksdagen antar lagförslaget. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 december 2016.

Kontaktperson för media

Elin Häggqvist, föredragande, miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 50 90, e-post elin.haggqvist@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 26 oktober. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument