Aktuellt

Ja till lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Publicerad: 20 oktober 2016 klockan 10.55

Det ska införas ett regelverk för de organisationer som förvaltar upphovsrätt för till exempel musik och annat kreativt innehåll, så kallade kollektiva förvaltningsorganisationer. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ett enigt näringsutskott vill samtidigt att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett nytt förslag om hur många medlemmar ett ombud kan företräda när beslut tas i dessa organisationer.

Upphovsrätt förvaltas ofta av organisationer som företräder ett stort antal upphovsmän. Copyswede och STIM är exempel på sådana organisationer. Organisationerna ingår avtal med till exempel radiokanaler och festivalarrangörer och andra som behöver använda upphovsrättsligt skyddat material. Organisationerna fördelar sedan ersättningen till upphovsmännen. Regeringen vill nu införa en lag som innehåller ett regelverk för dessa organisationers verksamhet. Syftet med regelverket är bland annat att garantera att organisationernas medlemmar kan delta i beslut på ett tillfredsställande sätt och att upphovsmän och andra rättighetshavare får insyn i organisationernas verksamhet. Regelverket ska också se till att den ersättning som kommer in till organisationerna hanteras ansvarsfullt.

Förändringarna bygger på ett EU-direktiv som bland annat syftar till att göra EU-ländernas regler mer lika. I Sverige finns inte sedan tidigare något motsvarande regelverk. I många av de frågor som regleras i direktivet har det i stället varit upp till organisationerna och deras medlemmar att själva bestämma vad som ska gälla.

Ja till ny lag och nytt regelverk

Näringsutskottet är positivt till att ett gemensamt regelverk införs i EU. Enligt utskottet skapar det en starkare grund för en vidareutveckling av de svenska kulturella och kreativa näringarna. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 januari 2017.

Regeringen bör se över ombudsfrågan igen

Utskottet anser dock att regeringen bör se över den del av förslaget som handlar om hur många medlemmar ett ombud får företräda när beslut tas vid organisationernas stämmor. Enligt regeringens förslag ska en medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation ha rätt att delta och rösta vid stämman genom ombud. Medlemmen ska få anlita valfritt ombud och det finns ingen begränsning för hur många medlemmar ett ombud får företräda vid stämman.

Enligt näringsutskottets uppfattning kan en sådan ordning leda till att den demokratiska processen i organisationerna påverkas negativt. Utskottet anser att det kan skapa en osäkerhet bland medlemmarna, vilket i sin tur skulle kunna leda till att medlemmar i de svenska organisationerna ansluter sig till en motsvarande organisation i ett annat EU-land. Näringsutskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande om detta till regeringen. I tillkännagivandet ska regeringen uppmanas att se över ombudsfrågan och sedan återkomma med ett nytt lagförslag till riksdagen. Det innebär att utskottet vill att regeringen ser över om rätten att välja ombud trots allt borde begränsas på något sätt. Utskottet betonar att bestämmelserna bör utformas så att de svenska kollektiva förvaltningsorganisationerna inte får en konkurrensnackdel gentemot motsvarande organisationer i övriga EU.

Kontaktperson för media

Johan Fransson, kanslichef,  näringsutskottet, telefon 08-786 48 76, e-post johan.fransson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 26 oktober. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument