Aktuellt

Finansutskottet kritiserar EU-förslag om gemensamma regler för statistik

Publicerad: 20 oktober 2016 klockan 11.16

Finansutskottet tycker att åtgärderna i EU-kommissionens förslag om gemensamma regler för europeisk statistik om personer och hushåll går för långt. Ett enigt utskott anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

EU-kommissionen har lämnat ett förslag på en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll. Statistiken grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar. Förslaget gäller sju statistikområden:

  • arbetsmarknad
  • inkomster och levnadsvillkor
  • hälsa
  • utbildning
  • användning av informations- och kommunikationsteknik
  • tidsanvändning
  • konsumtion.

Av dessa styrs de fem första redan i dag av tvingande EU-förordningar medan de två sistnämnda statistikområdena är frivilliga för EU-länderna. Förslaget innebär att de nuvarande förordningarna slås samman till en gemensam förordning. Även statistikområdena som i dag är frivilliga ska ingå i den nya lagstiftningen.

Bra arbete men förslaget går för långt

Finansutskottet tycker att det är bra att det görs ett arbete för att säkerställa att den officiella statistik som tillhandahålls inom EU är tillförlitlig, aktuell och av hög kvalitet så att beslutsfattare, företag och allmänhet kan fatta korrekta och faktabaserade beslut.

Finansutskottet anser dock att förslaget till förordning går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå målen med lagstiftningen. Därmed är förslaget inte förenligt med subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Förslaget ska också uppfylla proportionalitetsprincipen: åtgärderna som föreslås ska inte vara mer långtgående än vad som är nödvändigt för att målen med förslaget ska kunna uppnås.

Förslaget ger kommissionen en lagstiftande roll

Utskottet vänder sig emot att kommissionen i förslaget får en lagstiftande roll. På ett oförutsebart sätt skulle kommissionen kunna påverka reglernas framtida utformning och innehåll på ett sätt som i många avseenden normalt bör ligga på lagstiftare eller domstol. Utskottet tycker att detta är olämpligt och att förslaget i dessa delar går längre än vad som är nödvändigt för att nå målet med lagstiftningen.

Motiverat yttrande till EU

Finansutskottet föreslår därför att riksdagen ska lämna ett motiverat yttrande om detta till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Om en tredjedel av de nationella parlamenten i EU-länderna anser att ett förslag strider mot subsidiaritetsprincipen ska förslaget omprövas av den som lagt förslaget, oftast EU-kommissionen.

Kontaktperson för media

Johan Ndure, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 65 65, e-post johan.ndure@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 27 oktober

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument