Aktuellt

Justitieutskottet vill se ännu starkare skydd för polisens symboler

Publicerad: 10 november 2016 klockan 11.00

Polismyndighetens och Säkerhetspolisens symboler, så kallade heraldiska vapen, ska bara få användas på Polismyndighetens och Säkerhetspolisens motorfordon. Detsamma gäller ordet polis. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill dock gå ännu längre och föreslår därför att regeringen i fyra tillkännagivanden ska uppmanas att se över frågan igen.

Det förekommer att privatpersoner kör fordon som är målade och utrustade så att de kan förväxlas med polisens fordon. Regeringen har därför föreslagit en ny lag som ska skydda polisiära kännetecken på bilar och motorcyklar. Enligt regeringens förslag ska Polismyndighetens och Säkerhetspolisens heraldiska vapen och ordet polis bara få användas på de två myndigheternas fordon samt på sådana fordon där det inte finns risk för förväxling. Det gäller till exempel veteranbilar. Undantag ska kunna göras för konstnärlig verksamhet och musei- och samlarverksamhet och det är Polismyndigheten som ska besluta om sådana undantag. Justitieutskottet anser att förslagen är bra och föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Vill kriminalisera färd med falska polisbilar

Justitieutskottet anser dock att regeringens lagförslag är alltför begränsat och att det finns en risk att det inte får önskat resultat. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med kompletterande förslag.

Enligt regeringens förslag ska Polismyndigheten få ge föreläggande till en fordonsägare som utan tillstånd använder något av polisens kännetecken. I föreläggandet ska fordonsägaren uppmanas att ta bort kännetecknet och om Polismyndigheten tycker det behövs kan det kompletteras med ett vite. Justitieutskottet tycker dock inte att förslaget är tillräckligt ingripande och anser att det finns en risk att föreläggandet riktas mot fel personer. Utskottet vill istället att det ska bli kriminellt att köra ett fordon som kan förväxlas med polisens fordon.

Polisen borde få hindra falska polisbilar att köra vidare

Justitieutskottet vill vidare att polisen ska ges tillstånd att stoppa fordon som har polisens kännetecken. Polismyndigheten bör ges möjlighet att förhindra fortsatt färd och se till att kännetecken på ett fordon tas bort på ägarens bekostnad.

Enligt regeringens förslag ska den nya lagen bara gälla bilar och motorcyklar. Utskottet anser dock att lagen ska gälla alla typer av fordon, såsom till exempel båtar. Justitieutskottet anser också att samma lagstiftning bör gälla alla myndigheter som har rätt att använda sig av tvångsmedel. Exempelvis har Kustbevakningen och Tullverket i vissa fall befogenhet att använda sig av tvångsmedel och därför borde alltså lagen även gälla dessa myndigheter, enligt utskottet.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen i fyra tillkännagivanden uppmanar regeringen att se över dessa synpunkter och återkomma med förslag till riksdagen.

S, MP, V reserverar sig mot förslaget

De två regeringspartierna och Vänsterpartiet tycker inte att de fyra tillkännagivandena behövs. De säger därför nej till utskottets förslag i fyra reservationer. S, MP, och V anser att kriminalisering inte är det lämpligaste sättet att skapa ett starkare skydd för polisens kännetecken. De tre partierna anser inte heller att Polismyndigheten ska ha rätt att hindra falska polisbilars fortsatta färd, bland annat då det rör sig om ett mycket begränsat antal fordon. S, MP och V anser inte heller att lagen bör utvidgas till att gälla alla fordon eller andra myndigheter än de regeringen nu har föreslagit.

Kontaktperson för media

Anders Bergene, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 53 82, e-post anders.bergene@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 16 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU6 Falska polisbilar (publiceras 11 november)