Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 30 november 2016 klockan 14.50

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 2 december. Några av de frågor som ska tas upp är den europeiska planeringsterminen 2017, europeiska åklagarmyndigheten och europeiskt samarbete för sociala rättigheter.

Tid: Fredagen den 2 december klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Ekofin-rådet väntas diskutera den europeiska planeringsterminen 2017

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 6 december.

Vid mötet väntas EU-kommissionen presentera den årliga tillväxtöversikten 2017 och rapporten om förvarningsmekanismen 2017. Precis som förra året presenteras även rekommendationen om den ekonomiska politiken för euroområdet som helhet. Rådet väntas hålla en första diskussion om de här dokumenten.

Rådet väntas också

 • besluta om en allmän inriktning om en förlängning av Efsi, Europeiska fonden för strategiska investeringar
 • anta slutsatser om hinder mot investeringar som har identifierats inom ramen för arbetet med att förbättra investeringsklimatet
 • besluta om en allmän inriktning om ändring i direktivet om hybrida missmatchningar med tredjeländer
 • få en lägesrapport om fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner
 • få en lägesrapport om och diskutera förslag kopplade till en förstärkning av bankunionen.

Europeiska åklagarmyndigheten i rådet för rättsliga och inrikes frågor

Justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 8–9 december.

Vid mötet väntas ministrarna besluta om en allmän inriktning om förslaget till förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo. Enligt EU-kommissionens förslag ska Eppo ha primär behörighet, framför medlemsländerna, att utreda och lagföra brott mot EU:s finansiella intressen.

Rådet väntas få lägesrapporter

 • om förslag till direktiv om bekämpning av bedrägerier som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen
 • om olika frågor inom området straffrätt i cyberrymden
 • om förslag till förordningar som gäller in- och utresesystemet
 • om olika delar i reformeringen av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning samt anta en partiell allmän inriktning om Eurodac, en EU-gemensam databas för fingeravtryck.

Rådet väntas också diskutera

 • förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll
 • migration
 • kampen mot terrorism och organiserad brottslighet
 • konsekvenshantering av terroristattacker.

Energiunionen i rådet för transport, telekommunikation och energi

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för transport, telekommunikation och energi den 5 december.

Vid mötet väntas rådet få information från kommissionen om Vinterpaketet – ett stort antal lagförslag inom energiområdet. I februari 2016 lanserade kommissionen förslag om gasförsörjning. Nu väntas återstående förslag: revidering av energieffektiviseringsdirektivet och byggnaders energiprestanda, revidering av förnybartdirektivet - inklusive hållbarhetskriterier för biomassa, flera förslag rörande en ny elmarknadsdesign samt ett förslag om ett övergripande styrningssystem för Energiunionen.

Rådet väntas också

 • hålla en riktlinjedebatt om förslag till förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen
 • diskutera utvecklingen av den yttre dimensionen av EU:s energipolitik.

Debatt om den sociala pelaren i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor den 8 december.

Vid mötet väntas ministrarna hålla en riktlinjedebatt om ett europeiskt samarbete, en pelare, för sociala rättigheter. EU-kommissionen lämnade den 8 mars ett meddelande som beskriver hur EU kan gå tillväga för att utveckla en europeisk pelare för sociala rättigheter. Då inleddes också ett brett offentligt samråd som pågår till den 31 december 2016. Det ska tjäna som ett underlag för kommissionens slutliga förslag om pelaren som planeras till början av 2017.

Rådet väntas också

 • besluta om allmänna riktlinjer om förslag till olika förordningar; om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound, om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-Osha, och om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, Cedefop
 • få en lägesrapport om förslag till direktiv om ändring i reglerna om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster
 • få en lägesrapport om förslag till direktiv om harmonisering av medlemsländernas olika regler om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster
 • få en lägesrapport om förslag till direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning
 • diskutera den europeiska planeringsterminen 2017
 • anta slutsatser om genomförandet av ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet
 • anta slutsatser om att skynda på processen för integrering av romer
 • anta slutsatser om kvinnor och fattigdom
 • diskutera den europeiska planeringsterminen och den folkhälsorelaterade delen.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon: 08-786 66 57, 070-586 66 57, e-post: johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se