Aktuellt

Trafikutskottet kritiserar EU-förslag om stöd till trådlös internetuppkoppling i lokala samhällen

Publicerad: 22 november 2016 klockan 13.31

Trafikutskottet tycker att det finns oklarheter med EU-kommissionens förslag om stöd till installation av trådlöst internet i lokala samhällen. Därför anser ett enigt utskott att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen och föreslår att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

EU-kommissionen har lämnat ett förslag som ska möjliggöra ekonomiskt stöd till installation av trådlöst internet på platser med central betydelse för lokala samhällen. Exempel på sådana platser är enligt kommissionen grund- och gymnasieskolor, järnvägsstationer, hamnar, flygplatser, lokala myndighetsbyggnader, universitet, forskningscentrum, läkarmottagningar, sjukhus och arenor.

Enligt förslaget ska organ med offentligt uppdrag, som till exempel kommuner och landsting, ges ekonomiskt stöd för att kunna tillhandahålla kostnadsfritt trådlöst internet. Finansieringen kommer att begränsas till platser där bredband med mycket hög hastighet saknas. Förslaget är tidsbegränsat och kommer att gälla mellan 2017 och 2020.

Utskottet befarar snedvriden konkurrens

Trafikutskottet anser att det är positivt att EU-kommissionen vill främja tillgången till trådlös internetuppkoppling i lokala samhällen, då det bidrar till delaktighet och på så sätt fyller en viktig demokratisk funktion. Utskottet befarar dock att stödet skulle kunna snedvrida konkurrensen när det gäller trådlöst internet och påverka investeringsviljan negativt hos företagen i branschen. Utskottet vill också framhålla att konkurrensförutsättningarna och bredbandstäckningen skiljer sig åt mellan EU-länderna.

Efterlyser utförlig konsekvensanalys

Utskottet menar att kommissionen borde ha tagit fram en utförlig konsekvensanalys för att utreda de långsiktiga effekter som förslaget kan få. För att förslaget ska anses vara förenligt med proportionalitetsprincipen anser trafikutskottet även att det i en sådan konsekvensanalys bör tas hänsyn till EU-ländernas olika marknadssituationer.

Eftersom förslaget innehåller oklarheter som enligt trafikutskottet beror på att en sådan konsekvensanalys inte är gjord anser utskottet att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Proportionalitetsprincipen innebär att åtgärderna som föreslås inte ska vara mer långtgående än vad som är nödvändigt för att målen med förslaget ska kunna uppnås.

Motiverat yttrande till EU

Trafikutskottet föreslår därför att riksdagen ska lämna ett motiverat yttrande om detta till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Om en tredjedel av de nationella parlamenten i EU-länderna anser att ett förslag strider mot subsidiaritetsprincipen ska förslaget omprövas av den som lagt förslaget, oftast EU-kommissionen.

Kontaktperson för media

Sofia Ekstrand, utskottshandläggare trafikutskottet 08-786 66 34, e-post sofia.ekstrand@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 30 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets utlåtande 2016/17: TU7 (publiceras den 25 november)