Aktuellt

Konsekvenser för företag av nya momsregler bör följas upp

Publicerad: 17 november 2016 klockan 14.25

Regeringen bör följa upp konsekvenser av EU-regler om moms som börjar gälla i Sverige i januari. Skatteutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att göra en sådan uppföljning. De uppdaterade EU-reglerna handlar om att begreppet fastighet får en ny definition. Om de ändrade reglerna innebär orimligt stora svårigheter för företagen bör regeringen också komma med förslag för att motverka detta.

Reglerna för moms är i stor utsträckning likadana i alla EU-länder och syftet med de uppdaterade EU-reglerna är att säkerhetsställa att reglerna tillämpas på samma sätt i alla medlemsländer. Regeringen har lämnat förslag på hur EU-reglerna kan införas i svensk lag och förslaget innebär bland annat att definitionen av fastighet ändras i lagen. Om en egendom definieras som en fastighet eller inte påverkar bland annat hur moms ska betalas på fastighetsområdet.

Regeringen föreslår också ändringar när det gäller omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Normalt sett är det den som säljer varor eller tjänster som tar ut moms vid försäljningen och betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att betala moms till staten. Enligt gällande lag används omvänd skattskyldighet för tjänster som handlar om fastighet, byggnad eller anläggning. Regeringen föreslår att omvänd skattskyldighet framöver bara ska användas när det gäller fastigheter.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2017.

Inledningsvis ökade kostnader

Regeringen bedömer att förändringarna inte får några effekter för de offentliga finanserna. Att fastighetsbegreppet ändras kommer inte heller innebära några större förändringar i sak enligt regeringen. I undantagsfall kan det handla om att vissa föremål som tidigare betecknats som fastighet inte längre gör det, eller tvärtom. En del företag kan dock inledningsvis få ökade administrativa kostnader när verksamheten ska anpassas efter de nya reglerna. Regeringen tror dock att företagen i ett längre perspektiv kommer vinna på att reglerna tillämpas på ett mer enhetligt sätt inom EU.

Konsekvenser för företag måste utredas

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, men utskottet tror, till skillnad från regeringen, att förändringarna kan få stora konsekvenser för företagen. Därför anser utskottet att konsekvenserna för företagen måste utredas efter ett år. Detta för att säkerhetsställa att de nya reglerna inte för med sig orimligt stora administrativa svårigheter med ökade kostnader som följd. Utskottet tycker därför att regeringen så snart som möjligt efter 2017 års slut ska följa upp hur de ändrade reglerna påverkat företagens administrativa börda. Därefter bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag som motverkar eventuella administrativa svårigheter och ökade kostnader. Ett enigt skatteutskott föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, det vill säga en uppmaning, om detta till regeringen.

Kontaktperson för media

Ann-Marie Wallin, kanslichef skatteutskottet, telefon 08-786 42 95, e-post ann-marie.wallin@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 24 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU8 Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen (publiceras 18 november)