Aktuellt

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Publicerad: 17 november 2016 klockan 11.43

Finansutskottet säger ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2017. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget.

Regeringens budgetproposition innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken och förslag till statens inkomster och utgiftsramar för 2017. Propositionen innehåller också förslag till preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar för 2018 och 2019 samt förslag till utgiftstak för 2019. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Utgifterna i regeringens förslag till statens budget 2017 uppgår till sammanlagt 972 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 980 miljarder kronor. Statens budgetsaldo blir 7,4 miljarder kronor 2017.

Finansutskottet har behandlat budgetpropositionen och föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag. Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena.

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Genom ordning och reda i de offentliga finanserna skapas förutsättningar för en offensiv politik för ökade investeringar i jobb, välfärd och klimat. Finansutskottet delar regeringens bedömning att politiken även i fortsättningen ska vara inriktad på att genomföra viktiga och angelägna samhällsinvesteringar i stället för skattesänkningar. Som en följd av det stora antalet asylsökande under 2015 är en betydande del av utgifterna i statens budget, kopplade till migration och etablering, av tillfällig karaktär. Utgifter av tillfällig karaktär bör hanteras utan krav på kortsiktiga budgetförstärkningar. Därför försämras det finansiella sparandet tillfälligt 2017, jämfört med 2016.

När tillfälliga faktorer har en stor effekt på det finansiella sparandet behöver större vikt läggas på utvecklingen på lite längre sikt. En låg offentlig skuldsättning och ett högt förtroende för Sveriges offentliga finanser gör att utskottet tycker det är rimligt att återgången till överskottsmålet sker gradvis och att finanspolitiken bedrivs så att målet nås senast 2020.

Investeringar i välfärden är en central del i samhällsbygget och en förutsättning för att kommuner och landsting ska kunna möta behovet av välfärdstjänster. Utskottet står bakom regeringens investeringar i välfärden, de så kallade välfärdsmiljarderna. Samhället ska vara både jämställt och jämlikt i fråga om sysselsättning och inkomster samt säkert och tryggt för alla. För att vända nedgången i kunskapsresultaten och verka för en jämlik kunskapsskola behöver både lärare och elever prioriteras. En arbetsmarknad som tillvaratar människors kompetens och vilja att arbeta är grunden för välfärd och tillväxt. Nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället står därför i fokus.

Investeringar i bostäder och infrastruktur tillsammans med en aktiv närings- och innovationspolitik ska bidra till att skapa konkurrenskraft och tillväxt, och därmed fler jobb. Klimatinvesteringar är centrala för miljöpolitiken, framför allt inom förnybar energi och fossilfria transporter.

Det krävs reformer på både kort och lång sikt för att öka tryggheten i samhället. Utskottet välkomnar regeringens förslag att förstärka Polismyndigheten för att kunna anställa fler, och att avsätta extra medel för brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

M, SD, C, L och KD säger nej till förslaget

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har lämnat in reservationer mot finansutskottets förslag. I sina reservationer hänvisar partierna till förslagen i sina respektive budgetmotioner.

Kontaktperson för media

Ann-Charlott Tunved, föredragande, finansutskottet, telefon 08-786 63 48, e-post ann-charlott.tunved@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 23 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Betänkande 2016/17:FiU1 Statens budget 2017 – Rambeslutet (publiceras den 18 november)