Aktuellt

Civilutskottet har gjort en uppföljning av fastighetsmäklarlagen

Publicerad: 15 november 2016 klockan 11.00

Andelen konsumenter som tycker att mäklaren förmedlat affären på ett inkorrekt sätt har minskat. Men konsumenter upplever fortfarande att det finns problem vad gäller lockpriser, felaktig information i marknadsföringen och partiska mäklare. Det visar en uppföljning av den nya fastighetsmäklarlagen som civilutskottet låtit göra.

Våren 2011 beslutade riksdagen om en ny fastighetsmäklarlag. Syftet var bland annat att ge säljare och köpare trygghet i samband med fastighetsaffärer.

Våren 2015 beslutade utskottet att det skulle göra en uppföljning av hur den nya lagen fungerat. Riksrevisionen granskade 2006 den tidigare fastighetsmäklarlagen. För att kunna undersöka förändringar när det gäller upplevda konsumentproblem har civilutskottets uppföljning därför gjorts på samma sätt som Riksrevisionens studie.

Ambition delvis uppnådd

Andelen konsumenter som tycker att mäklaren inte förmedlat affären på ett korrekt sätt har minskat något sedan Riksrevisionens undersökning. Det gäller för både säljare och köpare av småhus och säljare av bostadsrätt. Den grundläggande ambitionen med den nya lagen var att få till ett bättre konsumentskydd. Uppföljningen visar att detta delvis har uppnåtts. Däremot finns det fortfarande problem vad gäller lockpriser, felaktig information i marknadsföring och mäklarens opartiskhet.

Lockpriser svårt att komma åt

Uppföljningen visar också att det är svårt att lagstifta om lockpriser. I regeringens förslag till den nya fastighetsmäklarlagen ansåg regeringen att eventuella lockprisproblem i första hand skulle hanteras inom ramen för god fastighetsmäklarsed och god marknadsföringssed. Tanken var att Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen, genom bland annat tillsyn, skulle kunna påverka marknadsföringen i positiv riktning. Men enligt uppföljningen har myndigheterna inte lyckats fullt ut med detta. Ansvaret för att lösa eventuella problem med att bostadsobjekt marknadsförs med hjälp av lockpriser har därför fallit tillbaka på fastighetsmäklarbranschen och de enskilda fastighetsmäklarna.

Delar av fastighetsmäklarbranschen håller just nu på att utveckla ett verktyg som automatiskt tar fram ett statistiskt jämförelsevärde. I uppföljningen görs bedömningen att det värdet skulle kunna vara ett intressant instrument för konsumenterna. Verktyget skulle innebära att konsumenter får en opartisk vägledning om bostadens värde. Verktyget ska vara ett komplement till den information som mäklaren lämnar om bland annat utgångspris.

I uppföljningen görs också bedömningen att det kan vara lämpligt att regeringen följer utvecklingen och om initiativet med statistiskt jämförelsevärde inte får avsedd effekt så bör regeringen överväga andra åtgärder för att minska lockpriserna.

Mäklare upplevs ibland som partiska

Uppföljningen visar också att konsumenter upplever att det förekommer felaktig information i marknadsföringen och att mäklaren inte vidarebefordrar rätt information från säljaren. Dessutom upplevs inte mäklaren alltid som opartisk i sin relation mellan köpare och säljare. I uppföljningen föreslås att olika myndigheter skulle kunna försöka minska omfattningen av dessa problemområden, bland annat med hjälp av informationsinsatser.

Undersökningsplikten svår att förstå

Ett återkommande problem är att köparen inte förstår sin undersökningsplikt. Det är en annan slutsats i uppföljningen. Undersökningsplikten ligger alltid på köparen och enligt fastighetsmäklarlagen måste mäklaren skriftligen upplysa en köpare om det ansvar köparen har för att undersöka fastigheten. Mäklaren ska också verka för att köparen låter göra en sådan besiktning. Uppföljningen visar dock att konsumenter ibland tror att säljarens besiktning i princip kan ersätta köparens undersökningsplikt. Men om inte köparen själv har undersökt fastigheten blir det svårt för honom eller henne att senare nå framgång med klagomål. Enligt uppföljningen skulle till exempel informationsinsatser  kunna minska detta problem.

Dokument

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR2 Uppföljning av den nya fastighetsmäklarlagen

Ledamöter

Civilutskottets uppföljningsgrupp har följande ledamöter:

Kontaktpersoner för media

Joakim Skotheim, utredare, utvärderings- och forskningssekretariatet, telefon 08-786 46 12, e-post joakim.skotheim@riksdagen.se

Susanne Sjöblom, föredragande civilutskottet, telefon 08- 786 43 01, e-post susanne.sjoblom@riksdagen.se