Aktuellt

Finansutskottet vill ha större valfrihet i välfärden

Publicerad: 8 mars 2016 klockan 14.28

Regeringen borde arbeta hårdare för att utveckla valfriheten inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det anser finansutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen. Utskottet tycker också att tillståndsplikt och sanktioner borde införas i hela välfärden. S, MP och V reserverar sig mot förslagen.

Finansutskottet tycker att de privata aktörerna inom välfärden är viktiga då valfriheten för medborgaren blir större. Men inom vissa områden är valmöjligheterna fortfarande mycket begränsade och det borde regeringen göra någonting åt, menar utskottet.

Det har börjat växa fram olika alternativ inom välfärden, som äldreboenden med inriktningar mot olika språkgrupper, särskilda diagnoser eller HBTQ-kompetens. Finansutskottet tycker att det är bra, men anser att möjligheterna borde vara ännu fler. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över hur man kan få till en ännu större valfrihet inom välfärden.

Tydligare krav på aktörer inom välfärden

Finansutskottet menar också att det krävs tydliga regler och uppföljningssystem för att garantera att skattemedlen används på ett bra sätt. Utskottet föreslår därför att regeringen inför tillståndsplikt för alla privata och kommunala utförare i välfärden. För att få tillstånd bör utförarna vara tvungna att bevisa att de har både ekonomiska förutsättningar och tillräcklig kompetens för att driva en verksamhet.

Sanktioner för de som inte sköter sig

Finansutskottet tycker också att det borde finnas tydliga sanktioner kopplade till tillståndet. Företag och kommuner som inte sköter sig ska, enligt förslaget, kunna straffas. Utskottet anser också att ersättningsmodellerna borde ändras så att det i framtiden finns en tydligare koppling mellan kvalitet och ekonomisk ersättning.

Finansutskottet vill nu att regeringen tar till sig utskottets ståndpunkter och återkommer till riksdagen med konkreta förslag. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det här.

S, MP och V håller inte med

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslagen i en reservation. För ett år sedan tillsatte regeringen en utredning som bland annat ska undersöka hur man säkerhetsställer att skattemedel används på rätt sätt. Utredningen ska presenteras i sin helhet 2017. Med hänvisning till utredningen tycker inte S, MP, och V att ett tillkännagivande behövs. De tre partierna menar att det är olämpligt att ta beslut om saker som redan är under utredning.

Kontaktperson för media

Ann-Charlott Tunved, föredragande i finansutskottet, telefon: 08-786 63 48, e-post ann-charlott.tunved@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 16 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU26 (publiceras den 9 mars)