Aktuellt

Socialutskottet vill samla viss cancervård till färre sjukhus

Publicerad: 22 mars 2016 klockan 14.52

Socialutskottet vill att riksdagen riktar tre uppmaningar till regeringen som rör vården. Arbetet med att samla viss cancervård till ett mindre antal sjukhus bör påbörjas. Regeringen bör låta ta fram förslag om hur förebyggande arbete mot psykisk ohälsa kan förbättras. Utskottet vill också att forskningen om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressymtom ses över. S, MP och V säger nej till två av förslagen.

Socialutskottet har behandlat ärenden som handlar om hälso- och sjukvårdsfrågor. I samband med detta föreslår utskottet att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Socialutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att ta initiativ till att arbetet med att samla viss avancerad cancervård till ett mindre antal sjukhus påbörjas under 2016. Tidigare undersökningar har visat att det finns stora regionala skillnader inom den svenska cancervården. Genom att samla kompetens och resurser till färre sjukhus kan kvaliteten på vården höjas, enligt utskottet.
  • Regeringen bör ge en myndighet eller den nationella samordnaren i uppdrag att ta fram förslag om hur det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa kan förbättras med hjälp av mer flexibla och mobila lösningar, som till exempel psykiatriska akutbilar.
  • Utskottet vill också att riksdagen uppmanar regeringen att ge Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i uppdrag att se över forskningen om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressyndrom.

Förslaget till tillkännagivande om cancervård kommer från en motion av KD, M, C och L. Förslaget om att förebygga psykisk ohälsa med hjälp av mobila system kommer från en motion av M. Förslaget om att se över forskningen kring posttraumatiskt stressymtom kommer från en motion från L.

Bakom de två först nämnda förslagen till tillkännagivanden står en utskottsmajoritet som består av M, SD, C, L och KD. Ett enigt utskott står bakom det tredje förslaget om att se över forskningen om posttraumatiskt stressyndrom.

S, MP och V säger nej till två av förslagen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger i reservationer nej till två av förslagen om tillkännagivanden. När det gäller koncentrationen av cancervård till färre sjukhus skriver partierna att det redan finns förslag från en utredning. De tycker inte att behandlingen av det ärendet bör föregripas.

Vad gäller förslaget till tillkännagivande om att förebygga psykisk ohälsa med mobila system så påpekar S, MP och V att det redan pågår arbete kring detta. Därmed finns det inte någon anledning att göra något tillkännagivande kring detta, enligt partierna.

Kontaktpersoner för media

  • Johanna Lithman Sola, föredragande i socialutskottet, telefon: 08-786 48 70, e-post johanna.lithman.sola@riksdagen.se
  • Anna Rune, föredragande i socialutskottet, telefon: 08-786 41 90, e-post anna.rune@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 27 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor (publiceras den 22 april)