Aktuellt

Skatteutskottet anser att EU-förslag om regler mot skatteflykt strider mot subsidiaritetsprincipen

Publicerad: 17 mars 2016 klockan 16.05

Skatteutskottet anser att två förslag från EU-kommissionen om gemensamma EU-regler mot skatteflykt och om utbyte av viss skatteinformation mellan medlemsländerna strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Därför föreslår ett enigt utskott att riksdagen lämnar motiverade yttranden till EU om detta.

I januari 2016 presenterade EU-kommissionen ett paket med förslag för att motverka skatteflykt och skatteundandragande inom EU. Ett av förslagen innehåller bestämmelser mot skatteflyktsmetoder som påverkar hur den inre marknaden fungerar. Ett annat förslag gäller obligatoriskt och automatiskt utbyte av information mellan medlemsländerna om multinationella företags inkomster, vinster, skatter, anställda, aktiekapital och materiella tillgångar - så kallad land-för-land-rapportering.

EU-kommissionen vill ha gemensamma regler

För att kunna motverka gränsöverskridande metoder för skatteflykt och aggressiv skatteplanering behövs gemensamma regler för hela EU, enligt EU-kommissionen. Det räcker inte med åtgärder som medlemsländerna vidtar var för sig.

Skatteutskottet håller med om att det är viktigt att förhindra skatteflykt och är positivt till EU-kommissionens arbete i frågan. Men samtidigt konstaterar utskottet att förslagen har tagits fram på kort tid och att konsekvenserna av förslagen inte har utretts. Det gör det svårt att bedöma vilka effekter förslagen kan få. Utskottet anser också att det är viktigt att värna medlemsländernas självbestämmande på skatteområdet.

Sammanfattningsvis anser skatteutskottet att EU-kommissionens lagförslag strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår att riksdagen ska lämna motiverade yttranden om detta till Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.

Riksdagen prövar alla lagförslag från EU

Riksdagen granskar alla lagförslag som man får från EU utifrån subsidiaritetsprincipen. Det handlar om att avgöra på vilken politisk nivå beslut ska fattas, i medlemsländerna eller på EU-nivå. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, samtidigt som det kan genomföras på ett effektivt sätt. Om riksdagen anser att ett förslag strider mot subsidiaritetsprincipen lämnas ett motiverat yttrande till EU:s beslutande institutioner där riksdagen förklarar varför man tycker så. Om tillräckligt många av EU-ländernas nationella parlament tycker att ett EU-förslag strider mot subsidiaritetsprincipen ska förslaget omprövas av den som lämnat förslaget, oftast EU-kommissionen.

Kontaktperson för media

Helena Winter, föredragande i skatteutskottet, telefon 08-786 62 59, e-post helena.winter@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 23 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument