Aktuellt

Talmannen medverkade vid veterandagen

Publicerad: 30 maj 2016 klockan 14.19

Under veterandagen den 29 maj höll talman Urban Ahlin ett anförande för att uttrycka riksdagens respekt och tacksamhet för veteranernas insatser. Ledamöter från försvars- och utrikesutskotten deltog under dagen för att hedra veteranerna och för att informera om riksdagens arbete med dessa frågor.

Kungen medaljerade fyra veteraner vid veterandagen 2016

Veteraner får medalj vid veterandagen 2016. Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

 

- Internationella insatser har blivit alltmer komplexa, krävande och omfattande. Svensk personal är omvittnad kompetent och efterfrågad. Från riksdagens sida vill vi framhålla hur svenska soldater och annan personal gör väldigt fina insatser för fred, säkerhet och demokrati, säger talman Urban Ahlin.

Genom en statsceremoni den 29 maj uppmärksammas de kvinnor och män som tjänstgjort i olika insatser. De kommer bland annat från Försvarsmakten, Polisen, Kriminalvården och Folke Bernadotteakademin.

Bakgrundsinformation

Regeringsformen innehåller bestämmelser om kompetensfördelningen mellan riksdagen och regeringen när det gäller att sända svenska väpnade styrkor till andra länder och i övrigt sätta in sådana styrkor. Det är riksdagen som på regeringens förslag beslutar om en internationell militär insats. Regeringens förslag om att sända svensk väpnad styrka utomlands behandlas normalt av ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott som består av ledamöter som till hälften kommer från utrikesutskottet och till hälften från försvarsutskottet.

Riksdagen har sedan valet 2014 beslutat om ett antal insatser som har beretts av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Dessa är Europeiska unionens marina operation (Atalanta), Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan, Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali och den militära utbildningsinsatsen i norra Irak. Sverige deltar även i insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, exempelvis EU:s insats i Bosnien och Hercegovina (ALTHEA). Till FN:s fredsbevarande insatser som insatsen i Sydsudan (UNMISS) skickas också svenska bidrag.

Även personal från andra myndigheter deltar i internationella insatser. Det kan röra sig om poliser eller annan personal som bidrar till att stärka rättsstatens institutioner i olika länder.