Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 3 maj 2016 klockan 11.00

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 4 maj. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s prioriteringar i WTO-arbetet, handelsavtalet med USA (TTIP) samt migration och utveckling.

Tid: Onsdagen den 4 maj klockan 13.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Utrikesrådet för handelsfrågor väntas diskutera TTIP

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor – handel den 13 maj.

Vid mötet väntas rådet diskutera arbetet i World Trade Organization, WTO, efter den ministerkonferens som ägde rum i Nairobi i december 2015. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till prioriteringar som EU:s medlemsländer får ge sina synpunkter på. EU:s prioriteringar i WTO-arbetet ska sedan presenteras vid OECD:s ministermöte den 1 juni.

Rådet väntas diskutera förhandlingarna mellan EU och USA om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, TTIP. Vid mötet väntas EU-kommissionen informera om förhandlingsläget och en diskussion kommer att hållas i rådet. Hittills har 13 så kallade förhandlingsrundor hållits och nästa är tänkt att äga rum i Bryssel i juli.

Rådet väntas också

  • diskutera de handelspolitiska förslagen i EU-kommissionens meddelande "Stål: bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU"
  • diskutera den fortsatta behandlingen av frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, som väntas bli undertecknat och färdigt att tillämpas provisoriskt under sommaren.

Diskussion om migration och utveckling i rådet för utvecklingsfrågor

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor – utveckling den 12 maj.

Vid mötet väntas rådet diskutera migration och utveckling. Rådet kommer eventuellt att anta slutsatser om EU-kommissionens meddelande "Lives in Dignity: from Aid-Dependence to Self-Reliance". Rådet väntas även få en rapport om läget efter Vallettakonferensen, bland annat om de så kallade högnivådialogerna om migration med länder utanför EU.

Rådet väntas också

  • diskutera en kommande uppdatering av EU:s utvecklingspolicy i ljuset av Agenda 2030, som är FN:s globala mål för hållbar utveckling
  • diskutera den privata sektorns roll i genomförandet av Agenda 2030 samt eventuellt fatta beslut om ansvarsfulla globala värdekedjor
  • diskutera och anta slutsatser inför den internationella givarkonferensen om Afghanistan som arrangeras i Bryssel den 3-4 oktober och som EU är värd för
  • diskutera och anta slutsatser om EU-gemensamt programarbete inom utvecklingssamarbetet
  • diskutera och anta slutsatser om EU:s budskap inför det världshumanitära toppmötet, WHS, den 23-24 maj.

Kallelse och föredragningslista

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Dokument

EU-nämndens samlade dokument

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.