Aktuellt

Regeringen bör kunna förlänga kraven på identitetskontroller direkt

Publicerad: 26 maj 2016 klockan 15.07

Regeringen bör få möjlighet att förlänga föreskrifterna med krav på att buss-, tåg- och fartygspersonal ska göra ID-kontroller direkt när giltighetstiden för dem gått ut. Det föreslår justitieutskottet i ett utskottsinitiativ. Utskottet vill att riksdagen säger ja till lagändringar om det här. Centern och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Hösten 2015 ökade antalet asylsökande till Sverige kraftigt. Det svenska asylsystemet och andra samhällsfunktioner som bostadsförsörjning, polis och skola upplevde ett högt tryck.

Regeringen gjorde då bedömningen att flyktingsituationen var ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och säkerheten i landet. Därför infördes tillfälliga gränskontroller vid Sveriges gränser. Dessutom antogs en lag som gav regeringen möjlighet att ställa krav på att transportörerna ska göra identitetskontroller på buss, tåg eller passagerarfartyg på alla som passerar Sveriges gränser.

Regeringen bestämmer om ID-kontroller

Det är regeringen som bestämmer om ID-kontroller och dess tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter. Sådana åtgärder kan inkräkta på personers integritet. Regeringen måste därför se till att åtgärderna är lämpliga, nödvändiga och står i proportion till det syfte som ska uppnås.

Regeringen får bara bestämma om ID-kontroller för sex månader i taget. Dessutom kan regeringen ta det beslutet först två veckor efter att giltighetstiden för tidigare beslut om ID-kontroller gått ut. Det innebär att det blir ett glapp på två veckor i ID-kontrollerna; en så kallad karenstid.

Karenstid ska tas bort enligt förslag

Justitieutskottet vill att regeringen ska få möjlighet att förlänga ID-kontrollerna direkt när giltighetstiden för dem gått ut. Utskottet menar att det i dag finns risk att människosmugglare anpassar sin verksamhet efter karenstiden. Utskottet föreslår att lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2016.

Centern och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget

Centern och Vänsterpartiet var från början emot införandet av krav på att transportörerna ska gör ID-kontroller på buss, tåg eller passagerarfartyg på alla som passerar Sveriges gränser. Partierna menar att det här kravet urholkar asylrätten och vänder sig därför även emot förslaget om att ta bort karenstiden.

Kontaktperson för media

Thomas Lindstam, kanslichef på justitieutskottet, telefon: 08-786 51 27, e-post: thomas.lindstam@riksdagen.se

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU34 Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet