Aktuellt

EU-förslag om offentlig insyn i företag strider mot subsidiaritetsprincipen

Publicerad: 26 maj 2016 klockan 13.06

Uppdaterad: 26 maj 2016 klockan 15.06

Civilutskottet anser att delar av ett förslag från EU-kommissionen strider mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämna ett motiverat yttrande till EU. Kommissionens förslag handlar om offentlig insyn i multinationella företag och syftet är bland annat att öka medborgarnas tilltro till att skattesystemen är rättvisa. Förslaget är en del i kommissionens arbete för att minska skatteflykt och aggressiv skatteplanering.

EU-kommissionen föreslår att multinationella företag som är verksamma i EU ska bli tvungna att offentliggöra vissa skatteuppgifter för varje land där de är verksamma. Tanken är att det ska öka den offentliga insynen och öka medborgarnas tillit till att skattesystemen är rättvisa. Dessa så kallade land-för-landrapporter ska finnas tillgängliga för allmänheten på företagens webbplatser i minst fem år.

Det finns länder och skatteområden som inte respekterar standarder för god förvaltning i skattefrågor och som därigenom också gör det lättare att ägna sig åt till exempel skatteflykt. Kommissionen vill att företagen ska lämna särskild och detaljerad information om den verksamhet som de eventuellt har där. Kommissionen vill också få rätt att besluta om en gemensam EU-lista över vilka dessa länder är.

Strider mot subsidiaritetsprincipen i vissa delar

Civilutskottet har prövat om EU-kommissionens förslag är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Utskottet anser att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen i vissa delar.

Utskottet tycker till exempel inte att EU-kommissionen ska få rätt att besluta om en EU-lista över länder och områden som i dagligt tal ibland brukar kallas för skatteparadis.

Skattepolitiken främst en nationell fråga

Utskottet anser också att förslaget strävar mot att göra EU-ländernas regler i skattefrågor mer lika. Eftersom skattepolitiken i första hand är ett nationellt ansvar påminner utskottet EU-kommissionen om att den bör ta särskild hänsyn och iaktta försiktighet när den föreslår åtgärder som påverkar detta för medlemsstaterna så känsliga område. Beslut i denna typ av frågor bör också tas på en annan rättslig grund än den som kommissionen föreslår. Det innebär i praktiken att utskottet anser att beslut om den här typen av förslag bör tas enhälligt av medlemsländerna i ministerrådet.

Ovanstående synpunkter gör att civilutskottet föreslår att riksdagen ska lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och EU-kommissionens ordförande. Det innebär att riksdagen lämnar in ett yttrande där den förklarar varför Sverige anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Vänsterpartiet reserverar sig

Vänsterpartiet anser att den föreslagna listan är en central åtgärd för ett väl fungerande informationsutbyte och att det är nödvändigt att kommissionen får rätt att besluta om den. Vänsterpartiet anser att förslaget i sin helhet är förenligt med subsidiaritetsprincipen och reserverar sig därför mot utskottets förslag om att lämna ett motiverat yttrande.

Kontaktperson för media

Tommy Forsell, handläggare i civilutskottet, telefon: 08- 786 57 97 , e-post tommy.forsell@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 8 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU25 (publiceras 27 maj)