Aktuellt

Digitaliseringen i skolan – vad säger forskningen?

Publicerad: 26 maj 2016 klockan 14.13

Ökat engagemang och intresse för skolarbetet hos eleverna är positiva effekter av användningen av digitala verktyg. Digitala verktyg i sig ger dock ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat. Det visar en litteraturstudie av forskningsrön om digitalisering i skolan som utbildningsutskottet låtit göra.

– Det är viktigt att reformer grundas på vedertagen kunskap och digitaliseringen i skolan är ett eftersatt och mycket angeläget område, säger Lena Hallengren (S), utbildningsutskottets ordförande.

Betty Malmberg (M) som är ordförande i utbildningsutskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering delar uppfattningen att det är ett angeläget område.

– Det är värdefull kunskap för utskottets arbete med frågor som rör digitalisering i skolan, säger Betty Malmberg (M).

Digitala verktyg ökar motivationen i skolan

Flera studier har visat att användningen av digitala verktyg, till exempel bärbara datorer och läsplattor, ger positiva effekter på både undervisning och lärande. De vanligaste effekterna är ökad motivation, ökat engagemang och ökat intresse för studierna hos eleverna, vilket sannolikt kan leda till bättre studieresultat. Det finns dock endast ett fåtal undersökningar där mätbara positiva effekter har kunnat bevisas. Digitala verktyg i sig ger dock ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat. Det finns fortsatt behov av fler studier för att med säkerhet belysa effekterna.

Digitalisering innebär fler utmaningar för lärare

Studier visar att ökad användning av digitala verktyg ger fler utmaningar för lärare när det gäller att hantera klassrum och disciplin. Användning av digitala verktyg kan innebära fler distraktioner och risk för ökat tempo och ökad stress för elever och lärare.

Den forskning och de utvärderingar som har studerats i denna översikt visar också att kompetensutveckling behövs på alla nivåer för elever, lärare och skolledare. Det är viktigt för att kunna skapa förutsättningar för bra användning av digitala verktyg i undervisningen.

En viktig slutsats från forskningen är att it-användningen i skolan alltmer blir en ledningsfråga. Förändrade arbetssätt ger resultat och digitala verktygs roll är att göra dessa nya arbetssätt möjliga. Nya arbetssätt ställer krav på organisation, resurser och kompetens.

Kontaktpersoner för media

  • Lars Eriksson, forskningssekreterare vid utvärderings- och forskningssekretariatet, 08-786 63 59 e-post lars.j.eriksson@riksdagen.se
  • Mimmi Lapadatovic, föredragande utbildningsutskottets kansli, 08-786 42 39 e-post mimmi.lapadatovic@riksdagen.se

Ledamöter

Följande ledamöter har följt och gett riktlinjer för arbetet:

Dokument

2015/16:RFR18 Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen