Aktuellt

Trafikutskottet har följt upp kollektivtrafiklagens effekter

Publicerad: 24 maj 2016 klockan 09.00

Kollektivtrafiklagen som bland annat skulle leda till ett större utbud i kollektivtrafiken och en större valfrihet för resenärerna har inte fungerat som det var tänkt. Det visar en ny uppföljningsrapport som trafikutskottet låtit göra.

Lagen om kollektivtrafik började gälla 1 januari 2012. Den innebar bland annat en marknadsöppning för kommersiell kollektivtrafik på lokal och regional nivå. Lagen förväntades ge ett större utbud, ökat resande, mer valfrihet, bättre information och ökad insyn för resenärerna. En grupp ledamöter från trafikutskottet har nu följt upp lagens effekter i en rapport. Gruppen konstaterar att marknadsöppningen fått ett mycket begränsat genomslag och att lagen i väsentliga delar inte fungerat så som det var tänkt.

Svårt att etablera sig som kommersiell aktör

Bland annat handlar det om att det fortfarande finns stora hinder för olika kommersiella företag att etablera och upprätthålla trafik på en del sträckor. Den kommersiella persontrafiken till exempel den interregionala tågtrafiken har inte samma förutsättningar som den offentliga, vilket är otillfredsställande. Detta bottnar bland annat i oklarheter och skillnader i regelsystemen. Rapporten visar också att det finns brister och oklarheter i tillsynen av kollektivtrafiken.

Ansvarsproblem vid stationerna

Ett annat problem för resenärerna är bristen på information, särskilt i samband med olika störningar. Informationen brister också för dem som inte har tillgång till internet samt för personer med funktionsnedsättning. Det finns också ett bristande ansvar för verksamheten vid stationerna som framför allt drabbar resenärerna, men också operatörerna. Tillgängligheten till stationer och hållplatser för personer med funktionsnedsättning är fortfarande ett stort problem.

Utskottet vill se översyn

Det här är några av de saker som trafikutskottets uppföljningsgrupp noterar i sin nya rapport om hur den nya kollektivtrafiklagen fungerat i praktiken. I uppföljningsgruppen ingår åtta utskottsledamöter från samtliga riksdagspartier. Ledamöterna har i sin uppföljning tittat på en rad olika studier som gjorts om kollektivtrafiken samt lyssnat på erfarenheter och förslag från de olika aktörerna. Trafikutskottet vill nu se en allmän översyn av kollektivtrafiklagen. Översynen ska utgå från de problem och bedömningar som redovisas i rapporten.

Kontaktperson för media

Cecilia Forsberg, föredragande trafikutskottet, telefonnummer 08 786 53 40, e-post cecilia.forsberg@riksdagen.se

Ledamöter

Följande ledamöter ingår i uppföljningsgruppen

Dokument

2015/16:RFR14 Kollektivtrafiklagen – en uppföljning