Aktuellt

KU anser att motion om medborgarperspektiv vid ändrad landstingsindelning ska behandlas i utskott

Publicerad: 19 maj 2016 klockan 16.15

Den 20 april föreslog talmannen att en följdmotion om landstingsindelning från M, C, L och KD skulle läggas till handlingarna utan att hänvisas till utskott. Riksdagen sa nej till talmannens förslag. Nu har konstitutionsutskottet, KU, prövat ärendet och kommit fram till att motionen ska hänvisas till utskott för behandling.

Motionen lades med anledning av regeringens proposition om övergångsstyre och utjämning när kommun- och landstingsindelning förändras. Propositionen är en del i regeringens arbete med en ny läns- och landstingsindelning.

Anledningen till att talmannen valde att inte hänvisa motionen till utskott är att han ansåg att den inte i tillräckligt stor utsträckning handlade om det som tas upp i propositionen. Enligt riksdagsordningen får en följdmotion endast väckas om den håller sig inom ramen för det som föreslås i propositionen.

I motionen från M, C, L och KD föreslår partierna att ändringar i landstingsindelningen, i likhet med vad som gäller för kommuner, ska föregås av att befolkningens inställning undersöks, till exempel genom en opinionsundersökning eller folkomröstning.

Strider inte mot riksdagsordningen

Eftersom en majoritet i riksdagen inte höll med talmannen fick KU i uppgift att avgöra om motionen ska hänvisas till utskott.

KU anser att förslaget i följdmotionen ligger inom ramen för det som föreslås i propositionen. Det innebär att talmannen ska föreslå riksdagen att motionen ska hänvisas till utskott.

Vänsterpartiets ledamot i KU reserverar sig och anser att motionen inte ska hänvisas till utskott. Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet redovisar i ett särskilt yttrande att de väljer att avstå från att delta i KU:s beslut.

KU ska behandla motionen

Enligt planeringen ska ärendet anmälas i kammaren den 25 maj. Propositionen ligger sedan tidigare hos KU för behandling. Utskottet ska behandla motionen tillsammans med propositionen. Enligt planeringen kommer det att ske före sommaren.

Kontaktperson för media

Hans Hegeland, föredragande i konstitutionsutskottet, telefon: 08-786 4726, e-post hans.hegeland@riksdagen.se

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument