Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 18 maj 2016 klockan 15.17

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 20 maj. Några av de frågor som ska diskuteras är rättsstatens principer, skatteflykt, digitala tjänster samt EU:s strategi för Syrien och Irak.

Tid: Fredagen den 20 maj klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet för allmänna frågor väntas diskutera rättsstatens principer

Statssekreterare Hans Dahlgren ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 24 maj.

I slutet av år 2014 beslutade allmänna rådet att inrätta en årlig dialog om hur rättsstatens principer ska kunna efterlevas inom EU. Som ett led i detta väntas allmänna rådet vid det kommande mötet hålla en diskussion på temat "EU:s grundläggande värderingar och integration av immigranter".

Vid mötet väntas allmänna rådet också få information om dagordningen inför Europeiska rådets möte den 28-29 juni, där Europeiska rådet bland annat väntas följa upp resultatet av Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet den 23 juni.

Diskussion om strategin för Syrien och Irak väntas i rådet för utrikes frågor

Kabinettssekreterare Annika Söder ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 23 maj.

Vid mötet väntas rådet

 • diskutera och anta slutsatser som gäller EU:s regionala strategi för Syrien, Irak och Daesh utifrån det senaste årets utveckling i området
 • diskutera och eventuellt anta slutsatser om externa aspekter av migration.

Ministrarna väntas också hålla en informell diskussion om den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.

Ekofinrådet väntas diskutera skatteflykt

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 25 maj.

Vid mötet väntas rådet anta en allmän inriktning som gäller ett förslag till direktiv mot skatteundandraganden. Direktivet är en del av ett större paket med åtgärder mot skatteflykt och skatteundandraganden och det syftar till att förhindra skatteundandraganden i företag på EU:s inre marknad.

Rådet väntas också

 • få en lägesrapport om genomförandet av bankunionen, antagligen om medlemsländernas genomförande av det så kallade krishanteringsdirektivet, som ligger till grund för den gemensamma resolutionsmekanismen, och genomförandet av insättningsgarantidirektivet
 • anta slutsatser som bland annat handlar om att förhindra momsbedrägerier och förenkla momshanteringen för företag, utifrån EU-kommissionens handlingsplan för moms och Revisionsrättens rapport om momsbedrägerier
 • anta slutsatser om EU-kommissionens årliga landrapporter, som analyserar medlemsländernas ekonomiska politik och som är en del i den europeiska planeringsterminen.

Diskussion om högfrekvensband och elektronisk kommunikation väntas i TTE-rådet

Statssekreterare Eva Lindström ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för transport, telekommunikation och energi den 26 maj.

Vid mötet väntas rådet

 • anta en allmän riktlinje för arbetet med att harmonisera användningen av frekvensbandet 470-790 MHz
 • debattera översynen av ramverket för elektroniska kommunikationer som ingår i EU-kommissionens strategi för en digital inre marknad.

Konkurrenskraftrådet väntas komma överens om digitala tjänster

Ministern för högre utbildning och forskning Helen Hellmark Knutsson (S) och statssekreterare Eva Lindström ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för konkurrenskraft den 26-27 maj.

Vid mötet väntas rådet anta en allmän inriktning som gäller förslaget till förordning om gränsöverskridande portabilitet för elektroniska innehållstjänster. Tanken är att konsumenter inom EU ska få tillgång till digitala tjänster som de köpt eller abonnerar på i sitt hemland, även när de vistas tillfälligt i ett annat EU-land.

Rådet väntas också

 • anta slutsatser som gäller ett paket av förslag om digitala inre marknadsteknologier och modernisering av offentliga tjänster
 • hålla en policydebatt och anta slutsatser om bättre lagstiftning och förenklade regler i syfte att stärka konkurrenskraften och främja innovation
 • diskutera hur EU och medlemsländerna ska kunna använda rymddata från till exempel satelliter på ett bättre sätt än i dag
 • anta slutsatser som gäller utvärderingen av det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling samt hur investeringar i forskning och innovation framåt kan bidra till sysselsättning och tillväxt inom ramen för programmet Horisont 2020
 • anta slutsatser om hur forsknings- och innovationsvänliga regler och ramvillkor kan stimulera investeringar, tillväxt och förmågan att lösa samhällsutmaningar
 • anta slutsatser om hur ett öppet vetenskapssystem med öppen tillgång till vetenskapliga artiklar och forskningsdata kan bidra till ökad forskningskvalitet, stärkt konkurrenskraft, innovationer och ökad delaktighet för medborgarna i den offentligt finansierade forskningen.

Dokument

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se