Aktuellt

Cancervården står inför stora utmaningar

Publicerad: 12 maj 2016 klockan 08.00

Det finns omotiverade skillnader i väntetid, diagnostik och behandling mellan olika cancerformer. Skillnader i diagnostik, behandling och överlevnad kopplade till patienters utbildning och socioekonomi är också tydliga. Det visar en ny rapport om cancervården som socialutskottet låtit göra.

Antalet cancerfall ökar i snabb takt, vilket innebär stora utmaningar för vården och samhället. Samtidigt skiljer sig cancervården åt i olika delar av landet, bland annat vad gäller väntetider, användning av nya cancerläkemedel, deltagande i kliniska studier, screeningverksamhet samt uppföljningsrutiner för vissa cancersjukdomar. Det finns tydliga samband mellan socioekonomi, behandlingsval och överlevnad. Även kön och ålder har visat sig påverka behandlingsval. En forskningsöversikt genomförd på uppdrag av socialutskottet visar på en rad utmaningar för cancervården i samband med kostnader, ojämlikhet och etiska aspekter.

Lyft fram och motverka särbehandling

Skillnaderna i cancervården kan delvis bero på mötet mellan personal och patient, men det kan också finnas organisatoriska orsaker. Dessutom kan patientens egna förutsättningar och livsstil spela in. Rapportförfattarna menar att det är viktigt att lyfta fram och motverka de mekanismer som styr särbehandlingen av olika grupper. Det skulle exempelvis kunna göras genom att kartlägga regionala skillnader vad gäller personalresurser, utbilda personal och ge stöd till utsatta grupper.

Positivt med mer individbaserad behandling

I rapporten lyfts även den positiva utvecklingen fram vad gäller individualiserad behandling och förebyggande insatser. Det innebär att cancervården utgår mer än tidigare från individens egna förutsättningar vid val av insatser. Genom att använda mer skräddarsydda behandlingar kan onödiga biverkningar av verkningslösa behandlingar undvikas.

Krav på utbildning och fortbildning

Rapporten pekar också på att utvecklingen av både teknik och läkemedel går snabbt framåt och håller på att förändra kraven på cancervård. Utvecklingen av nya cancerterapier ställer även krav på utbildning och fortbildning hos vårdpersonal. Det kan till exempel behövas inslag av mer tekniska kunskaper i läkarutbildningen.

Seminarium om cancervårdens utmaningar

Detta är några av de slutsatser som lyfts fram i forskningsöversikten som socialutskottet beställt. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om vad forskning och teknikutveckling betyder för cancervården i dag och i framtiden. Utskottet har inte tagit ställning till slutsatserna i rapporten och det är författarna som står för texten i sin helhet. På torsdag klockan 09.00 hålls ett öppet seminarium där cancervårdens utmaningar och möjligheter diskuteras utifrån rapporten. Seminariet kan följas via webb-tv på riksdagens webbplats.

Webb-tv: Öppet seminarium om cancervårdens utmaningar och möjligheter

Kontaktpersoner för media

  • Christina Fredin, kanslichef socialutskottets kansli, 08-786 46 22 e-post christina.fredin@riksdagen.se
  • Helene Limén, forskningssekreterare vid utvärderings- och forskningssekretariatet, 08-786 57 92 e-post helene.limen@riksdagen.se

Ledamöter

Följande ledamöter har följt och gett riktlinjer för arbetet:

Dokument

2015/16: RFR 13 Cancervården – utmaningar och möjligheter