Aktuellt

Försvarsutskottet säger ja till att hjälpa Frankrike med försvarsmateriel

Publicerad: 10 maj 2016 klockan 11.21

Sverige ska kunna hjälpa Frankrike genom att överlåta försvarsmateriel i form av ammunition. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om detta. Samtidigt föreslår utskottet även ett tillkännagivande till regeringen i frågan.

Efter terrordåden i Frankrike den 13 november 2015 begärde Frankrike stöd från övriga EU-länder i kampen mot terrororganisationen Daish, enligt artikel 42.7 i EU-fördraget. Frankrike har bland annat efterfrågat stöd med viss ammunition som landet har behov av men inte tillräcklig tillgång till för närvarande. Sverige har, i likhet med övriga EU-länder, förklarat sig berett att bistå Frankrike. I artikel 42.7 står det vilka skyldigheter EU-länderna har om ett EU-land utsätts för ett väpnat angrepp inom sina egna gränser.

Regeringen gör bedömningen att Sverige bör lämna stöd till Frankrike i form av den ammunition som efterfrågas. Ammunitionen bör säljas till Frankrike. Enligt regeringens förslag bör inkomsten efter försäljningen användas för att köpa försvarsmateriel som motsvarar den som säljs.

Första gången artikel 42.7 åberopas

Försvarsutskottet konstaterar att den svenska solidaritetsförklaringen intar en central position i Sveriges säkerhetspolitik. Den innebär att Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller nordiskt land. Artikel 42.7 i EU-fördraget har åberopats för första gången och utskottet lägger stor vikt vid att Sverige har förklarat sig berett att bistå Frankrike. Utskottet ser positivt på de skäl regeringen lägger fram i sitt förslag om att överlåta försvarsmateriel till Frankrike.

Utskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag och därmed ge regeringen rätt att under 2016 besluta om överlåtelse av försvarsmateriel i form av ammunition som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid. Regeringen bör också få rätt att disponera inkomsten efter försäljningen för att köpa materiel som motsvarar den som säljs. Bakom utskottets förslag står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Risken för Sverige bör minimeras

Med försäljningen av ammunition följer också en risk avseende Sveriges beredskap. Den risken bör enligt utskottet minimeras så långt det är möjligt. Utskottet anser inte att det är helt betryggande att göra köpet av ny ammunition beroende av att försäljningsinkomster blir tillgängliga och att återanskaffningen skulle kunna gälla något annat än exakt den mängd och det slag av ammunition som säljs. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att omgående besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition som ska överlåtas till Frankrike. Förslaget om tillkännagivande grundar sig i en motion från M, C, L och KD.

V och SD lämnar reservationer

Vänsterpartiet vill att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag. Partiet tycker att det är fel väg att gå att förse Frankrike med ammunition. Självförsvarsrätten bör inte nödvändigtvis innebära militära åtgärder. Sverige har möjlighet att bistå på annat vis och Vänsterpartiet anser att Sveriges styrka istället ligger i erfarenheten att agera medlare i fredsprocesser. Ytterligare ett frågetecken, menar Vänsterpartiet, är att regeringen tillkännagett sin mening i frågan utan att Inspektionen för strategiska produkter, ISP, fått bereda frågan om tillståndsgivning för exportkontroll av krigsmaterielen.

Sverigedemokraterna tycker att regeringens förslag om att stödja Frankrike är bra men att beslutet inte ska syfta till att ge trovärdighet åt artikel 42.7 i EU-fördraget och den europeiska säkerhetspolitiken på det sätt som regeringen anfört. Enligt partiet är det ett svenskt intresse att bistå de franska insatserna att bekämpa muslimsk fundamentalism, oavsett EU-medlemskapet. SD lägger därför fram ett eget förslag till hur beslutet om stöd bör vara utformat.

Kontaktperson för media

Maria Björkman, föredragande i försvarsutskottet, telefon: 08-786 48 81, e-post maria.bjorkman@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 19 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottet

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel (publiceras den 16 maj)