Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 9 juni 2016 klockan 11.22

Uppdaterad: 9 juni 2016 klockan 11.41

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 10 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är utstationering av arbetstagare, ökad jämställdhet för hbti-personer och antimikrobiell resistens.

Tid: Fredagen den 10 juni klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, sjukvård och konsumentfrågor väntas diskutera utstationering

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) samt infrastrukturminister Anna Johansson (S) ska samråda med nämnden inför möten i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 16-17 juni.

Vid mötet väntas rådet få information av EU-kommissionen om förslaget till ändring av direktivet om utstationering av arbetstagare, som under en begränsad tid ska arbeta i ett annat land inom EU/EES. Förslaget har tidigare fått så kallat "gult kort" eftersom en tredjedel av de nationella parlamenten inom EU ansåg att det strider mot subsidiaritetsprincipen. Kommissionen måste då besluta om att behålla, ändra eller dra tillbaka förslaget.

Rådet väntas anta slutsatser som är ett svar på en lista från kommissionen med åtgärder för att öka jämställdheten för hbti-personer. I slutsatserna uppmanas kommissionen bland annat att genomföra åtgärderna och årligen rapportera om de framsteg som görs, samtidigt som medlemsländernas bjuds in att samarbeta med kommissionen och vidta ytterligare åtgärder. Medlemsländernas bestämmanderätt på det familjerättsliga området bör samtidigt respekteras.

Vid mötet väntas rådet även anta slutsatser om det fortsatta arbetet med att bekämpa antimikrobiell resistens, där särskilt antibiotikaresistens är ett växande globalt hälsohot. I slutsatserna uppmanas kommissionen och medlemsländerna att ta fram en ny EU-handlingsplan för området. Medlemsländerna uppmanas att ta fram nationella handlingsplaner.

Rådet väntas också

 • få en lägesrapport om direktivet om tillgänglighet för produkter och tjänster för funktionsnedsatta personer
 • anta en allmän riktlinje för översynen av direktivet om skydd för arbetstagare mot risker i arbetsmiljön som beror på cancerframkallande ämnen
 • få en lägesrapport om arbetet med direktivet som syftar till att genomföra principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning
 • hålla en riktlinjedebatt om den europeiska planeringsterminen 2016 samt godkänna de landspecifika rekommendationerna till medlemsländerna och yttrandena från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd om dessa rekommendationer
 • få en föredragning av kommissionen om den kommande agendan för kompetens för Europa
 • få en lägesrapport och eventuellt nå en överenskommelse om direktivet som ska genomföra Internationella arbetsorganisationens, ILO, konvention om arbete ombord på fiskefartyg
 • anta slutsatser inför det fortsatta arbetet med en strategi mot fattigdom och social utestängning inom ramen för Europa 2020-strategin
 • anta slutsatser som ger politisk vägledning inför medlemsländernas, kommissionens och parternas fortsatta arbete med att stärka den sociala dialogen
 • anta slutsatser om kommissionens strategiska arbete för jämställdhet
 • anta slutsatser om förbättringar av livsmedel så att det ska bli enklare för konsumenter att välja hälsosam mat
 • anta slutsatser om att stärka balansen av läkemedelssystemet, i syfte att patienter snabbare ska få tillgång till nya innovativa läkemedel till rimliga priser.

Dokument

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se