Aktuellt

Regeringen bör se över sanktioner för rederier som bryter mot regler om svavelutsläpp

Publicerad: 9 juni 2016 klockan 12.40

Regeringen bör se över utformningen av sanktionssystemet för att regler om fartygens svavelutsläpp ska efterlevas. Det tycker ett enigt trafikutskott, som anser att detta behövs för att främja en sund konkurrens.

Utsläpp från fartygsbränsle med hög halt av svavel är ett stort internationellt miljöproblem. Reglerna för utsläpp i Östersjön har skärpts, efter att den så kallade Marpolkonventionen och EU:s nya svaveldirektiv började gälla 2015. Det innebar att fartygens bränsle maximalt får innehålla 0,1 procent svavel, istället för 3,5 procent som var tillåtet tidigare. Att använda en så kallad bunkerolja med låg svavelhalt är dock dyrare för rederier.

Sanktionssystemet fungerar inte

Det finns stora problem med sanktionerna för rederier som inte följer reglerna om svavelutsläpp. Att få en fällande dom för dessa regelbrott är nästan omöjligt, och det gäller särskilt för de utländska fartyg som inte följer lagreglerna. Det konstateras i Transportstyrelsens rapport Tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle från 2014. Rapporten menar att dagens sanktionssystem är otillräckligt, samtidigt som det finns det finns starka ekonomiska incitament för rederierna att bryta mot de skärpta svavelreglerna.

Ett effektivt sanktionssystem måste införas skyndsamt

Trafikutskottet konstaterar att regeringen ännu inte presenterat några åtgärder för att förbättra sanktionssystemet, trots att Tranportstyrelsens rapport inkom 2014. Nu anser utskottet att ett effektivt sanktionssystem för efterlevnaden av svaveldirektivet bör införas skyndsamt, och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet anser att de skärpta reglerna om svaveloxider är av stor betydelse för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Enligt utskottet behöver sanktionssystemet ses över för att främja en rättvis konkurrens inom sjöfarten och för att alla fartyg som trafikerar utsläppskontrollområdena ska följa de nya, kostnadsdrivande, svavelreglerna.

Förslaget innebär att trafikutskottet säger ja till motionsförslag som lagts av M, C, L och KD.

Kontaktperson för media

Ulf Andersson, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 64 31, e-post ulf.andersson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 15 juni 2016. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande Sjöfartsfrågor 2015/16:TU17 (publiceras den 10 juni)