Aktuellt

Talmannen höll högtidstal på nationaldagen

Publicerad: 7 juni 2016 klockan 08.28

På nationaldagen den 6 juni deltog talman Urban Ahlin i nationaldagsfirandet på Skansen. Under firandet höll talmannen ett högtidstal.

Talmannens högtidstal vid nationaldagsfirandet på Skansen 2016

Det talade ordet gäller

Eders Majestäter
Eders kungliga högheter
Kära nationaldagsfirare

I dag är det exakt ett hundra år sedan grosshandlare Nils Ljunggren fick se sin idé förverkligas – nämligen att fira den svenska flaggans dag.

Den svenska flaggan är en samlande symbol för alla oss som bor i Sverige. En symbol för det finaste vi har tillsammans – vår fred, vår frihet och vår demokrati.

Stiftelsen Sveriges nationaldag har naturligtvis till uppgift att lyfta fram nationaldagen och den svenska flaggan. I många år har vi till exempel delat ut fanor och flaggor den 6 juni. Men traditioner måste utvecklas för att vara relevanta. Vi har uppdaterat vår hemsida – nationaldagen.se.

Och vad kan ligga mer i tiden än att lansera en egen mobilapp? Vi får ofta frågor om flaggregler och flaggningstider. Ladda ned appen - Sveriges Flagga – där får du svar på alla dina frågor.

Men kom ihåg: Låt aldrig oron över att du bryter mot någon regel hindra dig från att använda Sveriges flagga. Bättre flagga än att låta bli!

***

Den 6 juni hyllar vi det demokratiska och öppna Sverige. Vi firar friheten att kunna säga sin mening och att kunna utnyttja sin rösträtt.

Just i år firar vi också världens äldsta tryckfrihetsförordning som fyller 250 år. Att ordet är fritt låter kanske självklart i Sverige men tyvärr påminns vi ständigt om att det inte är det i många delar av världen.

Vi firar ett samhälle som uppmuntrar oss att ta vara på våra möjligheter, vare sig vi har bott här i generationer eller just har kommit hit.

Även om jag är talman är det inte debatter i riksdagen eller ens voteringar som jag i första hand tänker på när jag hör ordet demokrati. Demokrati är för mig framför allt det engagemang som gör vårt land till en bättre plats.

Du som tackat ja till att vara kassör i ungarnas fotbollsklubb, du som är fritidspolitiker, du som är ordförande i bostadsrättsföreningen, du som har hand om föreningens lotteriverksamhet. Ni ägnar er fritid åt att göra vårt Sverige ytterligare ett snäpp bättre.

Det här folkrörelsearbetet görs varje dag i tusentals föreningar och sammanslutningar. Jag vill tillägna denna nationaldag åt dessa vardagens demokratihjältar.

***

Nationaldagsfirare! Som ordförande i Stiftelsen Sveriges nationaldag har jag frågat mig vad som är svenskt. Vad utmärker just oss?
Vad säger man om ett land vars nationalsång lyfter fram Norden och inte nationen?
Vad säger man om ett land där invånarna ger skatteverket ett högt förtroende?
Och vad säger man om ett land där det som toppar allmänhetens förtroendelista är Systembolaget?

Jag har också frågat runt bland vänner och bekanta om vad som är typiskt svenskt för dem. Röda stugor förstås - med vita knutar, naturen, midsommarafton, freden, vår öppenhet mot omvärlden och vår demokrati var några av svaren.

Kära nationaldagsfirare - allt detta och mycket mer bildar tillsammans vårt fina Sverige.

Jag tror egentligen inte att vi svenskar är så annorlunda än andra. Alla människor i världen delar samma drömmar och samma strävan. Vi vill leva i trygghet, vi vill studera, arbeta och ha någonstans att bo. Vi kämpar för att våra barn ska få det än bättre.

Jag är tacksam mot generationerna före oss som genom hårt arbete och kloka vägval skapat det moderna Sverige vi lever i idag. Ett Sverige vi alla kan vara stolta över. Nu är det upp till oss, alla vi som finns här och nu i Sverige, att föra vårt land vidare i samma anda.

Vi svenskar har varit lyckligt lottade. Våra fria bönder undslapp feodalherrarnas grepp, i över två hundra år har vi levt i fred och därmed sluppit krigens fasor och förstörelse och dessutom har vi haft turen att ha fantastiska grannländer.

Vad hade Sverige egentligen varit utan våra nordiska systrar och bröder? Välmående länder har välmående grannar. Låt mig ge ett exempel som visar hur beroende vi är av varandra. Många talar ju om hur viktiga de så kallade BRICS-länderna är för vår ekonomi. Men vår totala varuexport till Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika är betydligt mindre än den vi har enbart till Norge.

Jag tror att vår nationalsång gör rätt i att lyfta fram Norden. Ni kanske kommer ihåg att man i den svenska melodifestivalen ändrade texten till vår nationalsång. Man sjöng - ja jag vill leva jag vill dö på jorden.

Att man ändrade texten ledde naturligtvis till en del rabalder. Men sanningen är ju den att alla människor lever och dör på jorden.
Jag är dock oerhört tacksam att jag föddes i Norden.
Tack.

 

Ceremonial speech given by the Speaker at the National Day celebration in 2016


Check against delivery

Your Majesties
Your Royal Highnesses
Dear National Day celebrators


Today, it is exactly one hundred years ago that wholesaler Nils Ljunggren saw his idea realised – that is to celebrate Sweden's Flag Day.
The Swedish flag is a collective symbol for all of us living in Sweden. It is a symbol for the most beautiful things that we have together – our peace, our freedom and our democracy.


The task of the Swedish National Day Foundation is of course to highlight the National Day and the Swedish flag. For many years now, for example, we have been handing out banners and flags on 6 June. But traditions have to be developed so that they can remain relevant. We have been updating our website – nationaldagen.se.


And what could be more in tune with the times than launching a new mobile app? We often have questions about rules for flying the flag and when the flag should be flown. Download the Swedish Flag app, and you will find answers to all your questions.
But remember: Don't let any worry that you might be breaking a rule prevent you from using the Swedish flag. It's better to fly the flag anyway if you are unsure!


***
On 6 June, we honour our open and democratic country – Sweden. We celebrate our freedom to say what we think and to use our right to vote.


And just this year we are also celebrating the oldest Freedom of the Press Act in the world, which has been in existence for 250 years. Having free expression maybe sounds obvious in Sweden, but sadly we are continually reminded that this is not the case in many parts of the world.
We are celebrating a society that encourages us to make use of the opportunities that we have, whether we have lived here for generations or have just arrived.


Even though I am the Speaker of the Riksdag, it is not debates in the Riksdag or even the votes in the Chamber that I first think of when I hear the word 'democracy'. For me, democracy is primarily all the commitment that makes our country a better place.


Those of you who have accepted the position of cashier in your children's football club, or the local politicians amongst you, or those of you who are chairs of your housing association - those of you who are in charge of your association's lottery – You are all devoting your spare time to make Sweden even better.


Work in popular movements like these is done every day in thousands of associations and organisations. I would like to devote this National Day to these everyday heroes of democracy.


***
Dear National Day celebrators!
As the Chair of the Sweden's National Day Foundation, I have been asking myself what is "typically Swedish". What is it that makes us special?

What can be said about a country whose national anthem focuses on the "North" rather than the nation?
What can be said about a country where the population has such a high level of trust for its Tax Agency?
And what can be said about a country where the greatest public confidence of all is for Systembolaget - the National Wines and Spirits monopoly?


I've also been asking around among friends and acquaintances about what is typically Swedish for them. Red cottages of course – with white corners, the Swedish countryside, Midsummer Eve, peace, our openness and transparency towards the world around us and our democracy were some of the answers.


Dear National Day celebrators – all this and much more is what together makes up our wonderful country.


I don't think we Swedes are that different from other people. All the people in the world share the same dreams and the same desires. We want to live a secure life, we want to study and work, and we want to have a place to live. We struggle to make sure that our children will be even better off than we are.


I am grateful to the generations before us who through hard work and clever choices have created the modern Sweden that we live in today. A Sweden that we can all be proud of. Now it is up to us, all of us here and now in Sweden, to carry our country forward in the same spirit.


We Swedes have been lucky. Our free farmers escaped the grip of feudalism, for over two hundred years we have lived in peace and have been spared the horrors and destruction of war – and added to that, we have been lucky to have fantastic neighbours.


What would we have become without our Nordic sisters and brothers? Prosperous countries have prosperous neighbours. Let me give you one example that shows how dependent we are on each other. Many people tell us how important the BRICS countries are for our economy. But our total exports of goods to Brazil, Russia, India, China and South Africa are considerably less that what we export to Norway.


I believe that our national anthem is right when it highlights the "North". Maybe you remember that the words of our national anthem were changed in the Swedish run-up to the Eurovision Song Contest. They sang "I want to live and I want to die on the earth" instead of "in the North".


Changing the words like this led of course to quite a commotion. But the truth is that all people live and die on the earth.
But I am still extremely grateful that I was born here in the North.


Thank you.