Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 21 juni 2016 klockan 10.04

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 22 juni. Ett par av de frågor som ska diskuteras är dagordningen inför möte i Europeiska rådet, där resultatet av Storbritanniens EU-folkomröstning följs upp, och en ny handlingsplan för ekologiskt jordbruk.

Tid: Onsdagen den 22 juni klockan 14.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Allmänna rådet väntas förbereda inför Europeiska rådet

EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 24 juni.

Vid mötet väntas rådet diskutera dagordningen inför Europeiska rådets möte den 28-29 juni, där resultatet av Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet samt migration och flyktingkrisen kommer att stå i fokus.

Rådet väntas också

 • godkänna de landspecifika rekommendationerna till medlemsländerna inom ramen för den europeiska planeringsterminen, som handlar om att samordna den ekonomiska politiken och finanspolitiken inom EU
 • diskutera framtagandet av EU-kommissionens arbetsprogram för 2017
 • diskutera möjligheterna till ökad öppenhet och insyn som ges i det nya interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning, som började gälla den 13 april i år.

Jordbruks- och fiskerådet väntas diskutera marknadsläget och få information om fiskemöjligheter 2017

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 27-28 juni.

Vid mötet väntas rådet

 • få en lägesrapport om förslaget till ny förordning och en ny handlingsplan för ekologiskt jordbruk som EU-kommissionen presenterade i mars 2014
 • anta slutsatser om minskat matsvinn längs hela kedjan från producent till konsument, vilket är en del av kommissionens handlingsplan för en cirkulär och resurseffektiv ekonomi
 • diskutera marknadssituationen för mejeri- och animalieproduktionen mot bakgrund av den minskade efterfrågan och de låga priserna på bland annat mjölk, smör och griskött
 • få en lägesrapport om arbetet i kommissionens expertgrupp för jordbruk, som bland annat ska ge rekommendationer om hur marknaderna fungerar och kan stärkas
 • diskutera och anta slutsatser som gäller två utvärderingar av EU:s timmerförordning och handlingsplanen för att bekämpa olagligt avverkat timmer och handel med sådant timmer (Flegt)
 • anta rekommendationerna i rapporten om ett mer hållbart växtskydd som en expertgrupp inom kommissionen tagit fram
 • få information av kommissionen om det kommande framtagandet av förslag till fiskekvoter och genomförandet av den gemensamma fiskepolitiken
 • anta en allmän inriktning för förslaget till förordning som reglerar tillstånden för EU-fartyg som fiskar utanför EU:s vatten och fiskefartyg från länder utanför EU som fiskar i EU-vatten.

Dokument

Kallelse och föredragningslista 2015/16:50

EU-nämndens samlade dokument

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se