Aktuellt

Civilutskottet anser EU-förslag om samarbete kring konsumentskydd går för långt

Publicerad: 16 juni 2016 klockan 13.03

Uppdaterad: 16 juni 2016 klockan 13.39

Ett enigt civilutskott anser att ett förslag från EU-kommissionen om samarbete kring konsumentskydd går för långt och inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

EU-kommissionen anser att det behövs mer samarbete mellan medlemsländernas myndigheter för att skydda konsumenterna inom EU. Därför vill kommissionen ersätta den nuvarande förordningen om konsumentskyddssamarbete med en ny förordning, som är mer anpassad till den digitala ekonomin och den ökande handeln över gränserna inom EU.

De nationella myndigheter som har ansvar för konsumentskyddet ska enligt förslaget få en utökad minimiuppsättning befogenheter för att kunna utreda och se till att lagstiftningen om konsumentskydd följs, samarbeta med varandra och avskräcka företag från att överträda reglerna. Till exempel ska en myndighet kunna stänga en webbplats eller blockera en webbplats tillfälligt.

Civilutskottet har invändningar mot delar av förslaget

Civilutskottet håller med EU-kommissionen om att samarbetet mellan de nationella myndigheterna behöver bli bättre och bör regleras på EU-nivå. Däremot anser utskottet att delar av förslaget går längre än vad som behövs för att nå målen och därmed strider mot subsidiaritetsprincipen, som innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

De föreslagna reglerna kring de nationella myndigheternas befogenheter är mycket långtgående, enligt utskottet. Vidare kan delar av förslaget strida mot den självständiga ställning som de svenska myndigheterna har enligt svensk grundlag. Sammantaget anser civilutskottet att kommissionens förslag inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen och att riksdagen bör lämna ett motiverat yttrande om detta till Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen. Det innebär att riksdagen lämnar in ett yttrande där den förklarar varför Sverige anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Om en tredjedel av de nationella parlamenten i EU-länderna anser att ett förslag strider mot subsidiaritetsprincipen ska förslaget omprövas av den som lagt förslaget, oftast EU-kommissionen.

Kontaktperson för media

Susanne Sjöblom, föredragande i Civilutskottet, telefon: 08-786 43 01, e-post susanne.sjoblom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets utlåtande 2015/16:CU26 (publiceras den 17 juni)