Aktuellt

Utbildningsutskottets stora uppföljning om två högskolereformer är klar

Publicerad: 15 juni 2016 klockan 13.03

Under 2010 beslutade riksdagen om reformer för ökad frihet för universitet och högskolor samt kvalitet i den högre utbildningen. Utbildningsutskottet har följt upp effekterna av dessa reformer. Den femte och sista delstudien i arbetet är nu klar, vilket innebär att utskottet avslutar den stora uppföljning som pågått sedan sommaren 2013.

Den övergripande och långsiktiga frågeställningen för uppföljningen har varit om de båda reformerna främjar ökad kvalitet i svensk högre utbildning. En mer kortsiktig frågeställning har varit att följa hur de båda reformerna har införts i högskolesystemet och hur systemet påverkats av reformerna i ett kortare perspektiv.

Förändring och förbättring

Den femte och sista delstudien visar bland annat att reformerna har genomförts i verksamheten på lärosätena på olika sätt, i viss mån beroende på de system och den praxis som finns lokalt. Reformerna har bidragit till förändring och en förbättrad kvalitet i högskoleutbildningarna men har samtidigt varit resurskrävande. Reformerna har också främjat den så kallade Bolognaprocessen i och med att lärandemålen har fått en viktigare roll. Reformerna har även bidragit till ett mer strategiskt tänkande på lärosätena när det gäller utbildnings- och kursutbudet. Ytterligare en slutsats är att studenterna i dag inte verkar använda sig av möjligheten att jämföra kvaliteten på olika utbildningar.

Intensivt arbete

Uppföljningsarbetet som helhet ger en bild av att högskolor och universitet generellt arbetat intensivt med att införa autonomireformen och kvalitetsreformen. Det har lett till många reella kvalitetsförbättringar och nya rutiner, något som ger goda förutsättningar att gå vidare mot det nya nationella kvalitetssäkringssystem som ska införas under 2016.

– Uppföljningen har gett oss ett omfattande kunskapsunderlag som är värdefullt i det fortsatta arbetet med högskolans kvalitetsfrågor och som alla kan ta del av, säger Betty Malmberg (M), ordförande i utbildningsutskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering.

– Det är viktigt och glädjande att utbildningsutskottet har genomfört och nu avslutat den här uppföljningen i bred politisk enighet. Arbetet har varit långsiktigt och sträckt sig över två valperioder, berättar Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet.

Fem delstudier och en huvudrapport

Fem delstudier och en sammanfattande huvudrapport har publicerats inom uppföljningsprojektet. Dansk Center for Forskningsanalyse, CFA, vid Aarhus universitet har haft i uppdrag av utbildningsutskottet att utföra arbetet. Delstudierna bygger bland annat på enkäter och intervjuer med företrädare för den svenska högskolan.

Uppföljningen av effekterna av de två högskolereformerna är en del av utskottets arbete med att följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut.

Dokument

2015/16:RFR19 Delredovisning 5: Intervjuundersökning med kvalitetsansvariga och den fallstudiebaserade undersökningens andra fas

Uppföljning om effekterna av två reformer av den svenska högskolan

Ledamöter

  • Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet
  • Betty Malmberg (M), ordförande i utbildningsutskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering

För mer information