Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Publicerad: 14 juni 2016 klockan 11.54

Uppdaterad: 14 juni 2016 klockan 12.07

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 15 juni. Några frågor som ska diskuteras är skatteflykt, skatt på finansiella transaktioner och bankunionen.

Tid: Onsdagen den 15 juni klockan 14.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Ekofinrådet väntas komma överens om åtgärder mot skatteflykt

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) den 17 juni.

Vid mötet väntas rådet

 • komma överens om åtgärder mot skatteundandraganden i företag på den inre marknaden, som är en del av ett större paket av förslag mot skatteundandraganden och skatteflykt
 • få en lägesrapport och diskutera fördjupat samarbete inom EU vad gäller skatt på finansiella transaktioner
 • anta slutsatser om en färdplan för det fortsatta arbetet med en gemensam insättningsgaranti inom bankunionen och åtgärder som minskar risker inom banksektorn
 • anta en allmän inriktning för förordningen om penningmarknadsfonder, som syftar till att förstärka den finansiella stabiliteten och öka skyddet för investerare
 • få en lägesrapport om genomförandet av bankunionen, antagligen om medlemsländernas genomförande av krishanteringsdirektivet och insättningsgarantidirektivet
 • diskutera EU-kommissionens handlingsplan för att bekämpa finansiering av terrorism
 • diskutera kommissionens analys av tillfälliga undantag från momsdirektivet, särskilt så kallad omvänd skattskyldighet där köparen är skyldig att betala moms i stället för säljaren
 • fatta beslut om att avsluta de pågående processerna inom stabilitets- och tillväxtpaktens korrigerande del för Cypern, Irland och Slovenien
 • anta slutsatser om Europeiska revisionsrättens förslag till förbättringar inom stabilitets- och tillväxtpakten när medlemsländer har alltför stora ekonomiska underskott
 • godkänna de landspecifika rekommendationerna till medlemsländerna inom ramen för den europeiska terminen samt fatta beslut om ett yttrande om stabilitets- och konvergensprogrammen
 • ställa sig bakom förslaget om att införa nationella konkurrenskraftsnämnder i euroområdet
 • diskutera effektivare ekonomisk och finanspolitisk styrning
 • diskutera vilka framsteg som gjorts och det kommande arbetet med att stärka euroområdets representation i internationella institutioner.

Dokument

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se