Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 1 juni 2016 klockan 11.01

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 3 juni. Ett par av de frågor som ska diskuteras är förslaget till europeisk åklagarmyndighet och avgasutsläpp från dieselbilar.

Tid: Fredagen den 3 juni klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet för rättsliga och inrikes frågor väntas diskutera en europeisk åklagarmyndighet

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 9-10 juni.

Vid mötet väntas rådet

 • hålla en riktlinjedebatt om hur arbetet med att skapa en gemensam europeisk åklagarmyndighet ska gå vidare
 • hålla en riktlinjedebatt om förslaget till direktiv om hur straffrättsliga bestämmelser ska användas för att bekämpa bedrägerier mot EU:s finansiella intressen, framför allt om momsbedrägerier ska omfattas av direktivet
 • diskutera valet av teknisk lösning för att kunna utöka det befintliga systemet för automatiskt utbyte av uppgifter ur kriminalregister till att inte bara omfatta EU-medborgare, utan även medborgare från länder utanför EU som döms inom EU
 • diskutera det fortsatta arbetet med avtal för tillhandahållande av digitalt innehåll, inom ramen för EU:s ambition att skapa en digital inre marknad
 • komma överens om förslagen till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
 • anta slutsatser och hålla en riktlinjedebatt som handlar om straffrätt i samband med så kallad cyberbrottslighet
 • anta den utvärdering som gjorts halvvägs in i genomförandet av EU:s handlingsplan för e-juridik 2014-2018, som syftar till att förbättra användningen av modern teknik på det rättsliga området
 • anta en allmän inriktning om förslaget till kontroll av privatpersoners förvärv och innehav av vapen, det så kallade vapendirektivet
 • få lägesrapporter om det pågående arbetet och de pågående dialogerna med Georgien, Ukraina, Turkiet och Kosovo för att häva kravet på visum för medborgare i dessa länder när de reser in i EU
 • få en lägesrapport om arbetet med förslaget till förordning om en gemensam europeisk gräns- och kustbevakning
 • diskutera ett förslag till färdplan för ökat utbyte av information och informationshantering i rättsliga frågor och frågor som rör inre säkerhet
 • diskutera användningen av gemensamma databaser för säkerhet, resor och migration inom EU
 • diskutera genomförandet av strategin för inre säkerhet inom EU 2015-2020
 • diskutera situationen på migrationsområdet, utvecklingen i Medelhavet och genomförandet av överenskommelsen mellan EU och Turkiet från den 18 mars i år
 • diskutera den nionde halvårsrapporten från EU-kommissionen om hur Schengenområdet fungerar.

TTE-rådet väntas diskutera metoder för att mäta avgasutsläpp från dieselbilar

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) och infrastrukturminister Anna Johansson (S) ska samråda med nämnden inför mötena i rådet för transport, telekommunikation och energi den 6-7 juni.

Vid mötet väntas rådet hålla en riktlinjedebatt om testmetoder för att mäta bilars avgasutsläpp och åtgärder för att göra det svårare för fordonstillverkare att manipulera utsläppsvärden. Ministrarna väntas diskutera oklarheter i den nuvarande lagstiftningen på området och hur den kan förbättras.

Rådet väntas också

 • anta en allmän riktlinje som gäller informationsutbyte om mellanstatliga avtal med länder utanför EU på energiområdet
 • diskutera förslag till åtgärder för att nå en trygg naturgasförsörjning inom EU
 • få information om utformningen av elmarknaden och regionalt samarbete
 • få en lägesrapport om arbetet med att införa gemensamma bestämmelser för civil luftfart och inrätta en EU-byrå för luftfartssäkerhet
 • anta en allmän riktlinje som gäller förslaget om erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten
 • besluta om att ge EU-kommissionen mandat att förhandla om avtal på luftfartsområdet med de så kallade ASEAN-staterna, Qatar, Förenade Arabemiraten och Turkiet
 • diskutera förberedelserna inför mötet i ICAO:s generalförsamling i höst om globala styrmedel för att reglera det internationella flygets klimatpåverkan.

Dokument

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se