Aktuellt

Fortsatt svenskt deltagande i militära insatser i Irak och Afghanistan

Publicerad: 8 december 2016 klockan 17.04

Sverige ska även under 2017 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i norra Irak. Det föreslår ett enigt sammansatt utrikes- och försvarsutskott. Utskottet håller dock inte med regeringen om att det geografiska operationsområdet kan utvidgas. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger ja till att Sverige fortsatt deltar i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan.

I juni 2015 bestämde riksdagen att Sverige på irakisk inbjudan skulle delta i den militära utbildningsinsats som nu pågår i norra Irak. Insatsen genomförs inom ramen den globala koalition som samarbetar för att bekämpa terrororganisationen Daesh. Förra året ställde Sverige en väpnad styrka bestående av högst 120 personer till förfogande för insatsen i norra Irak. Regeringen har föreslagit att styrkan ska kunna utbilda irakiska försvarsstyrkor där behov finns inom hela Iraks territorium och att insatsen utökas till högst 220 personer.

Svenska styrkans storlek

Utskottets förslag innebär att den svenska styrkan på plats i norra Irak ska bestå av högst 70 personer. Den svenska styrkan ska utbilda irakiska försvarsstyrkor i norra Irak. Syftet är att stärka det irakiska försvarets förmåga att stå emot Daesh. Om situationen kräver ska det finnas möjlighet att tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer. Utskottet vill att riksdagen godkänner att regeringen ställer en väpnad styrka på högst 220 personer till förfogande till den 31 december 2017. Det sammansatta utskottet säger alltså ja till att utöka styrkebidraget.

Sverigedemokraterna håller inte med utskottsmajoriteten om att styrkan i Irak ska utökas. SD reserverar sig därför mot utskottets förslag. Partiet anser att det är tillräckligt att Sverige ställer högst 120 personer till förfogande i norra Irak. SD vill alltså att insatsen ska fortsätta såsom den ser ut i dag.

Geografiskt operationsområde

I regeringens förslag ingår också att den svenska styrkan ska kunna skickas till andra platser i Irak då hjälpbehovet finns över hela landet. Eftersom säkerhetsläget i Irak är mycket utmanande anser utskottet att regeringen måste specificera exakt var styrkorna ska skickas innan riksdagen kan godkänna förslaget. Utskottets förslag till riksdagsbeslut innebär därför att regeringen måste återkomma till riksdagen med ett nytt förslag om hela mandatet för att det ska bli aktuellt att skicka svenska styrkor till en annan plats än norra Irak.

Utskottet säger alltså nej till att insatsens operationsområde breddas.

Utskottet tycker att regeringen ska utvärdera hur insatsen i norra Irak hittills fungerat. Utvärderingen ska sedan rapporteras in till riksdagen. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen med den uppmaningen.

Förlängning av den svenska insatsen i Afghanistan

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår även att den svenska insatsen i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i Afghanistan ska förlängas. Den svenska styrkan på plats ska bestå av högst 50 personer. Om situationen kräver ska det finnas möjlighet att tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer. Syftet är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning för att stärka säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.

Utskottet konstaterar att den utdragna väpnande konflikten har förvärrats under det senaste året. Utskottet håller med regeringen om att det är viktigt att det internationella samfundet fortsatt stöder och bistår den afghanska regeringen på vägen mot ett stabilt och säkert samhälle.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 200 personer till förfogande till insatsen i Afghanistan. Detta gäller till och med den 31 december 2017.

Regeringen borde sätta upp tydliga mål

Utskottet föreslår också ett tillkännagivande när det gäller insatsen i Afghanistan. Regeringen bör sätta upp tydliga nationella mål för insatsen för att sedan kunna utvärdera det svenska deltagandet. Om regeringen vill förlänga insatsen efter utgången av 2017 bör därför regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag om mål för och utvärdering av insatsen. Utskottet föreslår att riksdagen riktar den uppmaningen till regeringen i ett tillkännagivande.

Kontaktperson för media

Fredrik Kirst, föredragande i utrikesutskottet, telefon 08-786 58 66, e-post fredrik.kirst@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Tisdagen den 13 december. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ledamöter

Dokument