Aktuellt

Ja till infrastruktursatsningar men mer globalt samarbete om utsläpp

Publicerad: 6 december 2016 klockan 10.11

622,5 miljarder kronor ska gå till satsningar på den statliga transportinfrastrukturen under perioden 2018-2029. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen uppmanar regeringen att driva på för gemensamma internationella lösningar så att luftfarten och sjöfarten kan bära sina klimatkostnader. Den uppmaningen är ett av fem tillkännagivanden som utskottet nu föreslår.

Talman Urban Ahlin och Chiles president Michelle Bachelet avtäcker bysten av ambassadör Harald Edelstam

Foto: Melker Dahlstrand

Utskottet anser att regeringen, istället för att införa en nationell flygskatt, ska jobba för att få till fler globala lösningar där flyget och sjöfarten på olika sätt kan kompensera för sina utsläpp och sin klimatpåverkan. Trafikutskottet vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att driva på för fler internationella lösningar när det gäller utsläpp och klimatpåverkan.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller inte med utskottsmajoriteten och reserverar sig därför mot förslaget.

Tågtrafiken bör bli mindre sårbar

En stor andel av alla de transporter som sker i Sverige innehåller gods som ofta har sin slutdestination utomlands. Sveriges välstånd bygger till stor del på export av varor och tjänster och dessutom jobbar många svenskar i Danmark eller Norge, men bor i Sverige. Trafikutskottet anser därför att det är mycket viktigt att väg- och tågtrafiken fungerar på båda sidor av gränsen. För att minska negativa konsekvenser av oförutsedda händelser i transportsystemet borde regeringen ta fram en nationell strategi för gränsöverskridande järnvägstrafik. Det anser utskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med denna uppmaning till regeringen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller med majoriteten om att det är viktigt att den gränsöverskridande trafiken fungerar bra, de tre partierna tycker dock inte ett tillkännagivande behövs. S, MP och V reserverar sig därför mot förslaget i en reservation.

Annie Lööf (C) inleder debatten med ett anförande

Annie Lööf (C) inleder debatten med ett anförande. Foto: Melker Dahlstrand

Sverige bör samverka kring ERTMS

European Rail Traffic Management System, ERTMS, är ett EU-gemensamt signalsystem för järnvägstrafiken. Signalsystemet ska införas i alla medlemsländer och tanken med systemet är bland annat att underlätta för gränsöverskridande järnvägstrafik.

Utskottet ser positivt på det europeiska signalsystemet ERTMS men oroas över den kritik som finns från järnvägsbranschen om bland annat kostnadsökningar, förseningar och driftproblem. Utskottet vill därför uppmana regeringen att den ser till att det fortsatta införandet av signalsystemet sker i nära samarbete med branschen. Utskottet vill också understryka att införandet av systemet bör göras på ett sätt som minimerar risken för bland annat driftstörningar. Trafikutskottet tycker också att det är viktigt att införandet av det gemensamma signalsystemet samordnas med våra nordiska grannländer, men även med länder i övriga Europa såsom Tyskland. Utskottet föreslår därför att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att jobba för detta.

Sverigedemokraterna och Liberalerna håller inte med utskottsmajoriteten och reserverar sig därför mot förslaget.

Regionala flygplatser bör värnas mer

Regeringskansliet jobbar för närvarande med att ta fram en ny nationell flygstrategi. Trafikutskottet vill att regeringen i flygstrategin ska ta särskild hänsyn till de regionala icke-statliga flygplatserna. Utskottet betonar att de regionala flygplatserna spelar en mycket betydelsefull roll i det svenska transportsystemet då Sverige är ett glest befolkat land med stora avstånd. Utskottet anser att det är angeläget att regeringen tar hänsyn till de problem som de regionala flygplatserna upplever, när den nationella flygstrategin ska tas fram. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med den uppmaningen till regeringen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker inte ett tillkännagivande som detta behövs och reserverar sig därför mot förslaget i en reservation.

Trafikverket bör uppmanas till mer analys vid upphandlingar

Det femte tillkännagivandet handlar om Trafikverkets beslut om investeringar och upphandlingar i väg och järnväg. När Trafikverket ska ta beslut i dessa frågor tycker utskottet att verket bör göra en bred analys av vilken metod som ger störst effektivitet, nytta och produktivitet samt uppmuntrar till innovation. Regeringen borde ge Trafikverket i uppdrag att göra sådana breda analyser. Trafikutskottet föreslår att riksdagen tillkännager även detta för regeringen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller inte med utskottsmajoriteten och reserverar sig därför mot förslaget.

Ja till regeringsförslag om infrastruktursatsningar

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger ja till regeringens förslag om satsningar inom den statliga transportinfrastrukturen. Regeringen har föreslagit att 622,5 miljarder kronor ska användas för olika åtgärder i transportinfrastrukturen under perioden 2018- 2029. 125 miljarder kronor av de pengarna ska gå till drift, underhåll och återinvestering i statliga järnvägar, 164 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar och 333,5 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet. Utskottet anser att regeringens förslag innebär en kraftigt ökad och angelägen satsning på infrastruktur som kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Samtidigt har regeringen även föreslagit att 52 miljarder kronor ska gå till investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt. Det gäller de delar som finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till även detta förslag.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslår andra ekonomiska ramar eller prioriteringsområden och reserverar sig därför mot förslaget.

Kontaktperson för media

Anna Blomdahl, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 50 66, e-post anna.blomdahl@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är måndagen den 12 december och planerad dag för beslut är tisdagen den 13 december. Debatt och beslut sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden (publiceras den 7 december)