Aktuellt

Justitieutskottet vill se tre uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor

Publicerad: 5 april 2016 klockan 14.49

Justitieutskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen inom området straffrätt. Tillkännagivandena handlar om fridskränkningsbrott, hedersrelaterade brott och systematiska stölder.

Den 1 juli 2013 skärptes straffen för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Eftersom det är viktigt att rättsväsendet har verktyg för att skydda brottsoffer som kan utsättas för denna typ av brottslighet, anser utskottet att effekterna av straffskärpningen bör utvärderas. Om det visar sig att reformen inte fått avsedd effekt kanske straffen bör skärpas ytterligare. Ett enigt justitieutskott föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att utvärdera straffskärpningen. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet (numera Liberalerna) och Kristdemokraterna.

Regler vid hedersrelaterade brott bör ses över

Ett stort antal personer lever under hot från sina anhöriga på grund av en så kallad hederskultur. Justitieutskottet anser att samhället med kraft bör markera mot dessa brott. Individuella fri- och rättigheter är universella och ingen inskränkning av dessa ska kunna rättfärdigas med kultur eller tradition. Den lagstiftning som anknyter till hedersrelaterade brott bör därför ses över i syfte att motverka sådana brott och öka antalet åtal. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om detta. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från M, C, FP och KD samt Sverigedemokraterna.

Vill se nytt brott för systematiska stölder

Systematiska stölder som drabbar företagare och boende på landsbygden skapar oro och frustration och borde tas på större allvar, tycker justitieutskottet. Därför vill utskottet att den så kallade straffrabatten ses över och att en ny brottsrubricering som tar sikte på systematiska stölder bör införas. Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager detta för regeringen. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från C.

Reservationer mot två tillkännagivanden

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag om att se över den lagstiftning som anknyter till hedersrelaterad brottslighet. Partierna uttrycker förståelse för synpunkterna att hedersrelaterad brottslighet ska bedömas som allvarlig. I regeringens utredning om våld i nära relationer görs bedömningen att det måste utredas närmare om hedersrelaterade motiv för ett brott ska vara en försvårande omständighet vad gäller vilket straff som ska utdömas. Partierna hänvisar till detta pågående arbete och är inte beredda att nu ställa sig bakom förslaget utan vill avvakta.

S, MP och V reserverar sig även mot förslaget om systematiska stölder. De hänvisar till att regeringen arbetar med frågan för närvarande. Det arbetet bör inte föregripas, tycker partierna.

Kontaktperson för media

Anna-Lena Kileus, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 43 29, e-post anna-lena.kileus@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 14 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU18 (publiceras 6 april)