Aktuellt

Finansutskottet säger ja till att reglerna för bistånd till utlänningar ändras

Publicerad: 21 april 2016 klockan 16.10

Finansutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar av rätten till bistånd för vissa utlänningar. SD står bakom utskottets förslag men tycker samtidigt att regeringens lagförslag borde vara skarpare. V säger nej till förslaget.

På grund av konflikter i omvärlden har antalet asylsökande som kommit till Sverige varit rekordhögt under 2015. Det finns ett stort behov av att förbättra resurserna i systemet för att ta emot asylsökande. Därför föreslår regeringen att rätten till bistånd ska upphöra tidigare än i dag för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år.

I dag upphör rätten till bistånd när en utlänning som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige. Men nu föreslår regeringen att rätten till bistånd för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år ska upphöra när tidsfristen för frivillig avresa enligt avvisnings- eller utvisningsbeslutet löper ut eller, om någon tidsfrist inte finns, när beslutet inte längre kan överklagas. De ändrade reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juni 2016.

En extra ändring i statens budget

En tanke med de ändrade reglerna är att få fram fler platser på boenden för asylsökande. Regeringen räknar också med att förslaget minskar statens utgifter för bistånd till asylsökande med 200 miljoner kronor under år 2016. Eftersom behovet av platser på boenden är stort vill regeringen att lagändringen ska börja gälla så snart som möjligt. Därför anser regeringen att det finns skäl att göra en extra ändring av statens budget tidigare än i samband med behandlingen av vårändringsbudgeten, som är nästa ordinarie tillfälle att göra ändringar i statsbudgeten.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag både vad gäller ändringen av rätten till bistånd och av statens budget för 2016.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna S och MP samt M, C, L och KD.

SD och V reserverar sig

Sverigedemokraterna anser att regeringens förslag innebär steg i rätt riktning, och står därför bakom förslaget, men anser samtidigt att det inte är tillräckligt omfattande. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om att ta bort de undantag som finns i det nu lagda regeringsförslaget, anser partiet.

Vänsterpartiet säger nej till regeringens förslag i en reservation. Partiet anser att de ändrade reglerna inte kommer att få den effekt som regeringen vill ha och att situationen blir ännu svårare för människor som redan är utsatta. Fokus bör enligt partiet ligga på återvändande med rättssäkerhet och värdighet samt positiva åtgärder som ökar enskilda personers vilja att återvända frivilligt, inte på repressiva åtgärder.

Kontaktperson för media

Cecilia Renmyr, föredragande i finansutskottet, telefon: 08-786 47 60, e-post cecilia.renmyr@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 27 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU42 Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar (publiceras den 22 april)