Aktuellt

Fråga om följdmotion till KU för avgörande

Publicerad: 20 april 2016 klockan 18.08

Riksdagen sa nej till talmannens förslag att en följdmotion som har väckts av M, C, L och KD skulle läggas till handlingarna utan hänvisning till utskott (motion 2015/15:3354).

Motionen är väckt med anledning av regeringens proposition 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning. Propositionen är hänvisad till konstitutionsutskottet.

För att en följdmotion ska få väckas krävs enligt riksdagsordningen att den håller sig "inom ramen för ärendet", det vill säga inom ramen för det som föreslås i propositionen. Alla följdmotioner som väcks blir granskade av kammarkansliet bland annat med avseende på detta krav. Enligt talmannens och kammarkansliets bedömning kan den aktuella följdmotionen, med hänsyn till gällande praxis, inte anses ligga inom ramen för ärendet. Därmed ska talmannen enligt 11 kap. 7 § riksdagsordningen vägra att föreslå att motionen ska hänvisas till utskott.

Riksdagsbeslutet innebär att konstitutionsutskottet nu ska avgöra frågan om följdmotionen ska hänvisas till utskottet.