Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 30 september 2015 klockan 15.19

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 2 oktober. Några av de frågor som ska diskuteras är informationsutbyte vid gränsöverskridande skattefrågor, den framtida återvändandepolitiken, ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och hur en jämnare könsfördelning i börsnoterade företags styrelser ska kunna nås.

Tid: Fredagen den 2 oktober klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofin-rådet den 6 oktober.

Vid mötet väntas rådet nå en överenskommelse om regler för automatiskt informationsutbyte mellan EU:s medlemsländer vid förhandsbesked om gränsöverskridande skattefrågor och prissättning av internationella transaktioner.

Ordförandeskapet väntas lämna en lägesrapport till rådet om arbetet med lagförslag som gäller finansiella tjänster.

Rådet väntas få en lägesrapport om genomförandet av bankunionen och särskilt om medlemsländernas genomförande av det så kallade krishanteringsdirektivet och skapandet av den gemensamma resolutionsmyndigheten.

Rådet väntas få information och diskutera EU-kommissionens färdplan för den så kallade kapitalmarknadsunionen, som kommissionen presenterar den 30 september.

Vid mötet kommer rådet eventuellt att nå en överenskommelse som gäller bryggfinansiering av den så kallade resolutionsfonden inom bankunionen. Resolutionsfonden är tänkt att vara på plats den 1 januari 2016.

Rådet väntas diskutera genomförandet och erfarenheterna från den europeiska planeringsterminen 2015. Planeringsterminen är ett sätt att samordna den ekonomiska politiken och finanspolitiken inom EU. Detta år gjordes en del förändringar, bland annat har de landspecifika rekommendationerna blivit färre och mer fokuserade.

Rådet väntas också diskutera hur ramarna för flexibilitet i stabilitets- och tillväxtpakten ska kunna göras tydligare.

Vid mötet väntas rådet diskutera EU:s positioner och mandat inför G20:s finansministermöte i Lima i oktober. Rådet väntas även diskutera ett utkast till uttalande inför IMF:s och Världsbankens årsmöten, som också hålls Lima i oktober.

Rättsliga och inrikes frågor

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 8-9 oktober.

Vid mötet väntas rådet få information om den pågående översynen av EU:s så kallade viseringskodex samt förslaget om att införa en rundresevisering och hålla en riktlinjedebatt.

Rådet väntas få en lägesrapport om förslagen om att inrätta en omplaceringsmekanism vid kriser samt att ändra kriterierna för att avgöra vilket medlemsland som är ansvarigt för att pröva ansökningar om internationellt skydd som medborgare i länder utanför EU eller statslösa personer har lämnat in i ett medlemsland.

Rådet väntas komma överens om en allmän inriktning som gäller förslaget om att upprätta en gemensam förteckning inom EU över så kallade säkra ursprungsländer.

Ordförandeskapet väntas ge rådet en lägesrapport om förhandlingarna som gäller direktivet om att använda passageraruppgifter, så kallade PNR-uppgifter, för att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.

Rådet kommer eventuellt att fatta beslut om ramen för hur Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengensamarbetet ska se ut.

Rådet väntas få en lägesrapport om genomförandet av rådets beslut om tillfälliga åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland.

Rådet väntas anta slutsatser som gäller EU-kommissionens meddelande om en handlingsplan för den framtida återvändandepolitiken inom EU.

På området terrorismbekämpning väntas rådet anta slutsatser om bekämpning av olaglig handel med skjutvapen.

Rådet väntas komma överens om en allmän inriktning som gäller förslaget till direktiv om skydd för privatpersoner vid myndigheters behandling av personuppgifter för att bekämpa brott och verkställa straff samt det fria flödet av personuppgifter.

Rådet väntas nå en partiell allmän inriktning som gäller förslaget om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet.

Rådet antas få en lägesrapport om hur det går med arbetet med EU:s anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Rådet väntas också hålla en debatt som handlar om rättsligt samarbete och kampen mot främlingsfientlighet inom EU i samband med den pågående migrationskrisen.

Transportfrågor

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för transporter den 8 oktober.

Vid mötet väntas rådet anta allmänna riktlinjer gällande förslag som ingår i det så kallade fjärde järnvägspaketet. Det handlar bland annat om att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, om att öppna marknaderna för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen.

Rådet väntas också hålla en riktlinjedebatt som handlar om genomförandet av den så kallade vitboken om transporter från 2011. EU-kommissionen höll samråd under våren 2015. En mer fullständig genomföranderapport kommer senare i år.

EU-kommissionen väntas ge rådet en lägesrapport om genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar och vad fonden kan erbjuda när det gäller finansiering av den europeiska transportsektorn.

Sysselsättning och socialpolitik

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 5 oktober.

Vid mötet väntas rådet eventuellt komma överens om en allmän inriktning för förslaget om hur icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag ska tillsättas i syfte att nå en jämnare könsfördelning.

Rådet väntas hålla en riktlinjedebatt om social styrning. Frågor som tas upp är hur sysselsättnings- och socialpolitiska aspekter kan tas med i arbetet med att fullborda EMU. Rådet väntas även under samma punkt godkänna huvudbudskapen i en rapport från Kommittén för socialt skydd, som tar upp vilka socialpolitiska reformer som är aktuella i EU:s medlemsländer. Rapporten är en del av den årliga tillväxtöversikten för 2016.

Rådet väntas godkänna huvudbudskapen och anta slutsatser om en rapport från Kommittén för socialt skydd om hur EU:s medlemsländer ska kunna ge befolkningen tillräckliga pensionsinkomster samtidigt som befolkningen blir allt äldre.

Rådet väntas anta slutsatser som handlar om en ny agenda på arbetsmiljöområdet som ska främja bättre arbetsvillkor.

Rådet väntas anta ett rådsbeslut om nya riktlinjer för medlemsstaternas ekonomiska politik och sysselsättningspolitik. Riktlinjerna är en del i genomförandet av Europa 2020-strategin och i den europeiska planeringsterminen.

Rådet väntas få information från kommissionen och sysselsättningskommittén samt hålla en riktlinjedebatt om rekommendationer för hur långtidsarbetslösa ska kunna integreras på arbetsmarknaden.

Rådet väntas även få en lägesrapport från kommissionen om arbetet med en nystart för social dialog på europeisk nivå samt få information från ordförandeskapet om förberedelserna för det så kallade sociala trepartstoppmötet då företrädare för arbetsmarknadens parter, kommissionen och ordförandeskapet möts i oktober.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: