Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 26 november 2015 klockan 09.06

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 27 november. Några av de frågor som ska diskuteras är användningen av passageraruppgifter, den inre marknaden för varor och tjänster samt forskning.

Tid: Fredagen den 27 november klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Rådet för rättsliga och inrikes frågor väntas behandla användningen av passageraruppgifter

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 3–4 december.

Vid mötet väntas rådet få en lägesrapport om användningen av passageraruppgifter, så kallade PNR-uppgifter, för att förebygga, upptäcka och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Vid mötet väntas rådet även behandla flera frågor som relaterar till migration och terrorism.

Rådet väntas också

 • nå en politisk överenskommelse angående främjandet av medborgares och företags fria rörlighet genom godtagandet av vissa officiella handlingar i EU
 • få en lägesrapport om straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen
 • komma överens om en vissa artiklar av förslaget om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten
 • nå en politisk överenskommelse om privaträttsliga bestämmelser angående makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden
 • följa upp åtgärder som diskuterats för att stärka och samordna det rättsliga samarbetets respons på migrationskrisen och i kampen mot främlingsfientlighet
 • hålla en allmän debatt om kampen mot hat-tal på nätet
 • få en lägesrapport om möjligheterna att samla in och använda samt bevara elektronisk bevisning i samband med bekämpningen av cyberkriminalitet
 • ha en allmän debatt om lagring av elektroniska uppgifter
 • nå en politisk överenskommelse om en ny förordning för Europol, Europeiska unionens organ för samarbete och utbildning inom brottsbekämpning
 • nå en politisk överenskommelse om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i EU för forskning, studier med mera
 • få en lägesrapport om inrättandet av en permanent mekanism för omplacerings vid kriser, för att avgöra vilket lands som ska pröva tredjelandsmedborgares eller statslös persons ansökan om internationellt skydd i en medlemsstat
 • få en lägesrapport om upprättandet av en gemensam förteckning över säkra ursprungsländer
 • få en lägesrapport och hålla en allmän debatt om pågående åtgärder i kampen mot terrorism
 • hålla en allmän debatt om en förnyad strategi för inre säkerhet i Europeiska unionen
 • följa upp och diskutera framtida åtgärder inom området migration
 • diskutera förvaltningen av Schengensamarbetet.

Diskussion om en strategi för den inre marknaden för varor och tjänster väntas

Statssekreterare Eva Lindström ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för konkurrenskraft den 30 november.

Vid mötet väntas rådet diskutera en strategi för den inre marknaden för varor och tjänster. Strategin innehåller åtgärder som ska hjälpa små och medelstora samt nystartade företag att växa och expandera, främja innovation, låsa upp investeringar och stärka konsumenterna.

Rådet väntas också

 • ha ett erfarenhetsutbyte om ekonomisk utveckling och integrering av konkurrenskraft över alla politikområden
 • ge ministrarna tillfälle att byta ut erfarenheter med varandra om hur arbetet med bättre lagstiftning och kommissionens Refit-program kan bidra till att förbättra effektiviteten på den inre marknaden samt att skapa tillväxt
 • diskutera inrättandet av konkurrenskraftsnämnder inom eurozonen.

Rådet väntas anta slutsatser inom forskningsområdet

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för forskningsfrågor den 1 december.

Vid mötet väntas rådet anta slutsatser inom forskningsområdet. Slutsatserna rör bland annat forskningsintegritet, främjandet av jämställdhet inom det europeiska forskningsområdet och den rådgivande strukturen för det europeiska forskningsområdet ERA.

Rådet väntas också

 • diskutera riktlinjer för den europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI, som syftar till att stimulera forskning och innovation i Europa.

Kallelse och föredragningslista

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Dokument

EU-nämndens samlade dokument

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: