Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 18 november 2015 klockan 15.12

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 20 november. Några av de frågor som ska diskuteras är terroristattentatet i Paris, handelsavtalet TTIP, energikonsumenters möjligheter att kontrollera sina kostnader och ungdomsfrågor.

Tid: Fredagen den 20 november klockan 08.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Extra möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor

Statsrådet Anders Ygeman (S) ska samråda med nämnden inför det extra mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 20 november. Rådet väntas diskutera terroristattentaten i Paris och anta slutsatser om EU-åtgärder.

Utrikesrådet för handel väntas diskutera handelsavtal med USA

Statssekreterare Oscar Stenström ska samråda med nämnden inför mötet i utrikesrådet för handelsfrågor den 27 november.

Vid mötet väntas rådet diskutera de förhandlingar om ett partnerskap för handel och investeringar (TTIP) som pågår mellan EU och USA. Hittills har elva så kallade förhandlingsrundor hållits, och nästa är planerad till januari/februari i Bryssel. Just nu är det uppehåll i förhandlingarna om investeringsskydd och tvistlösningsmekanism i väntan på att EU formulerar sin ståndpunkt.

Rådet väntas också

 • anta slutsatser som välkomnar EU-kommissionens nya, övergripande handelsstrategi och betonar vissa prioriterade frågor
 • diskutera hur ett resultat kan nås i de förhandlingar som väntar vid Världshandelsorganisationen WTO:s ministerkonferens i Nairobi i december
 • diskutera förhandlingarna mellan EU och de så kallade Mercosur-länderna om ett frihandelsavtal
 • få information och diskutera frihandelsförhandlingarna mellan EU och Japan samt frihandelsavtalen mellan EU och de så kallade ASEAN-länderna, särskilt Vietnam och Filippinerna
 • diskutera samtalen mellan EU, Ukraina och Ryssland om Ukrainas frihandelsavtal med EU.

TTE-rådet väntas diskutera energikostnader

Energiminister Ibrahim Baylan (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 26 november.

Vid mötet väntas rådet debattera frågan om EU:s inre energimarknad, bland annat samråd om en ny marknadsmodell och den så kallade slutkundsmarknaden. Rådet väntas också anta slutsatser om styrningen av EU:s energimarknad, vilket är det första steget i att utveckla ett ramverk för styrning av energiunionen.

Rådet väntas även anta en allmän inriktning om kommissionens förslag till ändrade regler för energimärkning.

Diskussioner väntas om hur utbildning, kultur och idrott kan underlätta integration

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) samt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke (MP) ska samråda med nämnden inför möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 23-24 november.

Vid mötet väntas rådet

 • godkänna utkastet till gemensam rapport från rådet och kommissionen om hur det europeiska samarbetet i ungdomsfrågor ska genomföras
 • fatta beslut om en resolution som gäller en ny EU-arbetsplan för ungdomsfrågor 2016-2018
 • fatta beslut om en resolution som handlar om insatser för att uppmuntra ungdomars deltagande i politiken
 • debattera ungdomspolitikens och ungdomsarbetets roll när det gäller migration, att öka medvetenheten om andra kulturer och att främja integration
 • godkänna utkastet till gemensam rapport från rådet och kommissionen om hur en strategisk ram för europeiskt samarbete på utbildningsområdet ska kunna genomföras
 • anta slutsatser om att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid och främja arbete som leder till att det går bra för eleverna i skolan
 • debattera hur utbildning och fortbildning kan bidra till framgångsrik integrering av nyanlända och personer som har migrantbakgrund
 • anta slutsatser som gäller kulturens roll i EU:s yttre förbindelser med särskilt fokus på utvecklingssamarbetet
 • anta slutsatser om att ändra rådets arbetsplan för kultur och uppdra åt en grupp experter att undersöka hur kultur och konst kan bidra till interkulturell dialog och att individer och folkgrupper närmar sig varandra
 • debattera vilken roll EU kan spela för att motverka förstörelse av kulturarv och olaglig handel med kulturarvsföremål
 • anta slutsatser om att utvärdera EU-ländernas representation i Wadas styrelse och om samordningen av EU:s och medlemsländernas ståndpunkter inför möten i Wada
 • anta slutsatser som syftar till att främja fysisk aktivitet, motorisk utveckling och idrottsverksamhet för barn
 • debattera idrottens möjligheter att integrera unga och hjälpa ungdomar från missgynnade förhållanden att hitta sin plats i samhället.

Kallelse och föredragningslista

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Dokument

EU-nämndens samlade dokument

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: