Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 11 november 2015 klockan 15.46

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 november. Några av de frågor som ska diskuteras är EU-kommissionens arbetsprogram för 2016, migration och en kommande handlingsplan på försvarsområdet.

Tid: Fredagen den 13 november klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Rådet för allmänna frågor väntas diskutera kommissionens arbetsprogram

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 17 november.

Vid mötet väntas rådet

 • hålla en diskussion på temat Rättsstatsprincipen i digitaliseringens tid
 • diskutera EU-kommissionens förslag till så kallat interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning
 • diskutera EU-kommissionens arbetsprogram för 2016, som innehåller kommissionens prioriteringar och initiativ inför nästa års arbete.

Diskussion om migration väntas i rådet för utrikes frågor

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 16 november.

Vid mötet väntas rådet diskutera migrationsfrågor. Diskussionen är en uppföljning av den tidigare högnivåkonferensen om situationen i östra Medelhavet och på den så kallade västra Balkanrutten. Även toppmötet om migrationsfrågor som hölls mellan EU och ett antal afrikanska länder i Valletta den 11-12 november följs upp.

Rådet väntas också

 • diskutera utvecklingen i Syrien efter uppdatering av EU:s höga representant för utrikes frågor, Federica Mogherini, om de samtal som nyligen hölls i Wien
 • diskutera hur EU kan bidra till att förhandlingar återupptas i fredsprocessen i Mellanöstern
 • diskutera relationerna till länderna inom det så kallade Östliga partnerskapet, det vill säga Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland
 • eventuellt diskutera den politiska situationen i Libyen.

Utrikesrådet kommer också att diskutera försvarsfrågor

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikesfrågor-försvar den 17 november.

Vid mötet väntas rådet

 • diskutera nya försvarsinitiativ, framför allt EU-kommissionens kommande handlingsplan för den europeiska försvarsindustrin
 • diskutera kapacitetsuppbyggnad till stöd för säkerhet och utveckling - hur EU ska kunna bidra till att genom framför allt utbildning och rådgivning stärka andra länders förmåga att förebygga konflikter och hantera kriser
 • diskutera så kallade GSFP-insatser, särskilt EU:s marina insats mot människosmugglare på Medelhavet och insatsen för att stödja uppbyggnaden av Centralafrikanska republikens försvar.

Rådet för allmänna frågor väntas diskutera struktur- och investeringsfonderna

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor om den så kallade sammanhållningspolitiken den 18 november.

Vid mötet väntas rådet diskutera och anta slutsatser om

 • hur de europeiska struktur- och investeringsfonderna ska kunna användas för att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi
 • hur de så kallade interreg-programmen ska kunna bidra till samarbete över landgränserna
 • hur administrationen av struktur- och investeringsfonderna ska kunna förenklas.

Rådet för jordbruk och fiske väntas diskutera regelförenklingar

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 16 november.

Vid mötet väntas rådet

 • diskutera arbetet med att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken
 • få information från kommissionen om läget i de olika förhandlingar om frihandelsavtal som pågår med länder utanför EU gällande handel med jordbruksprodukter
 • få information från kommissionen om marknadsläget för jordbruksprodukter och de krisåtgärder som riktats mot frukt-, grönsaks- och mjölksektorerna framför allt som en följd av att Ryssland stoppat importen av många livsmedelsprodukter.

Kallelse och föredragningslista

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Dokument

EU-nämndens samlade dokument

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: