Aktuellt

Fler matematiklektioner i högstadiet

Publicerad: 3 mars 2015 klockan 17.05

Elever i årskurs 7–9 ska få en undervisningstimme mer i matematik per vecka. Det anser utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag som gör detta möjligt. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

Förslaget grundar sig i motioner som har lagts fram av allianspartierna; Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Andelen behöriga till gymnasieskolan har minskat sedan 2006. Det kan till stor del förklaras av att andelen elever med underkänt betyg i matematik i årskurs 9 har ökat, anser utbildningsutskottet.

Det så kallade mattelyftet har införts. Reformen om utökad undervisningstid i matematik har främst fördelats på årskurs 1–3, enligt Skolverket. Enligt utskottet är det inte tillräckligt. Det behövs även göras satsningar direkt riktade till högstadieelever.

Att få fler elever godkända i matematik skulle bidra till att andelen behöriga till gymnasieskolan ökar. I ett internationellt perspektiv är undervisningstiden i matematik fortfarande låg i Sverige. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag för att utöka undervisningstiden i matematik med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7–9.

Utbildningsutskottets förslag gjordes i samband med att utskottet behandlade olika motioner om grundskolan.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. De menar att lärare, rektorer och elever måste få arbetsro och veta vad som gäller. Regleringar av grundskolans timplan bör därför behandlas i ett samlat grepp och beredas på ett seriöst sätt. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hänvisar dessutom till att man enligt överenskommelsen om målstyrning och utvärdering i grundskolan mellan regeringspartierna och den borgerliga oppositionen avser att föra samtal om grundskolans timplan.

Kontaktperson för media

Catarina Molin, föredragande i utbildningsutskottet, telefon: 08-786 42 48, e-post catarina.molin@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 12 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument