Aktuellt

Regeringen bör se över regler om personligt betalningsansvar

Publicerad: 26 mars 2015 klockan 16.38

Regeringen bör så fort som möjligt se över reglerna för så kallat företrädaransvar eller personligt betalningsansvar. Det anser skatteutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen i frågan. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

En person som företräder en juridisk person kan bli personligt ansvarig för i stort sett alla skatter och avgifter som har påförts den juridiska personens skattekonto. Om till exempel ett företag inte kan betala skatter och avgifter i tid, så att beloppet har kommit in till Skatteverket på förfallodagen, kan företrädaren bli personligt betalningsansvarig, om denne har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

De nuvarande reglerna innebär en risk att för hårda krav drabbar företagare, till exempel om företaget drabbas av oförutsedda händelser som medför ekonomiska svårigheter. Det finns en risk att livskraftiga företag avvecklas därför att företrädaren vill undvika att bli personligt betalningsansvarig.

Skatteutskottet anser därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att se över reglerna om företrädaransvar och utreda om tillämpningen av reglerna har blivit för hård och om reglerna bör ändras. Detta för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för att starta och driva företag samt minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan.

De juridiska personer som det handlar om är framför allt aktiebolag, men också ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser och konkursbon. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen.

Skatteutskottets tillkännagivande grundar sig i motionsförslag som har lagts fram av M, C, FP och KD. Utskottets ställningstagande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om skatter och folkbokföring.

S, MP och V vill vänta

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att de nuvarande reglerna om företrädaransvar är bra och inte behöver ändras i nuläget. Finansdepartementet tänker ge Skatteverket i uppdrag att utvärdera hur reglerna tillämpas i praktiken och partierna anser att denna utvärdering bör avvaktas innan nya beslut tas i frågan.

Kontaktperson för media

Olof Åkerrén, föredragande i skatteutskottet, telefon 08-786 49 75, e-post olof.akerren@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring